Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Více info v odkazu zde:

 Dotazník týkající se plánování v oblasti vod

Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dvou dotazníků týkající se "Plánování v oblasti vod". Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.

Dotazník pro občany: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 000 369
doubravova.denisa@uzei.cz

 Změny na odboru dopravy - úseku řidičských průkazů

S účinnosti od 1.7.2018 dochází ke změně na úseku vydávání řidičských průkazů (ŘP).

O vydání ŘP si budou moci řidiči požádat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností v celé České republice.
K žádosti se již nebudou dokládat fotografie.

Dojde ke změně výše správních poplatků:

  • při udělení řidičského oprávnění (ŘO), rozšíření ŘO nebo při změně údajů se bude nově platit částka 200,- Kč
  • při vydání ŘP do 5 pracovních dnů (blesk) bude poplatek 700,- Kč
  • při vydání mezinárodního řidičského průkazu se výše poplatku nemění a činí 50,- Kč

Pokud se nový ŘP vydává z důvodu konce jeho platnosti, je tato výměna i nadále zdarma.
Nově se již na ŘP nebude uvádět adresa trvalého bydliště.

 Poplatky a nové smlouvy za hrobová místa 2018

Od ledna 2018 jsou uzavírány nové smlouvy za nájem hrobového místa.        K uzavření nové smlouvy se dostavte na Obecní úřad v Novém Plese během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod. Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu 10. let (do 31.12.2027)

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu.

 

b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu.

 

c) pro hrobku 8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 

   Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu. 

 

 Plán svozu odpadů v roce 2018

Plán svozu odpadů k nahlédnutí zde:

 

 Trvalý pobyt na místě ohlašovny

Informace pro občany, kteří mají pobyt na místě ohlašovny zde.

 Oznámení ČEZ

Oznámení ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů k nahlédnutí zde:

Sezonní sběr bioodpadu

Sběr bioodpadu
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad.
Mezi bioodpad patří:
Kompostovatelný odpad z údržby zeleně ( posečená tráva a listí, dřevní štěpka z větví stromů, odpady ze záhonů, drobné větve do tloušťky  0,5 cm a délky 20 cm, drcené větve, kůra, hobliny a piliny, hlína z květináčů ).
Mezi bioodpad nepatří:
Objemný rostlinný odpad (pařezy , kmeny, velké větve a ostnaté keře), odpad ze zametání, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat,  zbytky jídel a další biologicky nerozložitelné odpady.
Bioodpad je možné uložit do kontejneru umístěného za budovou čalounictví od dubna do konce října každé pondělí od 17 do 19 hodin, nebo dle dohody na tel. 724 180 090.
Informace o likvidaci větví získáte na obecním úřadě

 

Otevření dětského hřiště

Vážení spoluobčané, v posledním zářijovém týdnu proběhla na nově zbudovaném dětském hřišti vstupní revize nezávislou odbornou osobou, jejíž podstatou bylo vyloučení závad vzniklých při montáži. Od středy 28.9.2016 je dětské hřiště přístupné dětem. Žádáme návštěvníky o dodržování provozního řádu hřiště. Provozní řád je umístěn na tabuli u dětského hřiště 

 Svoz plastů v roce 2018

 

Kalendář svozu plastů 2018
1.ledna 23.dubna 13.srpna 3.prosince
29.ledna 21.května 10.září  31.prosince
26.února 18.června 8.října  
26.března 16.července 5.listopadu  

                                                                                                              

 

 

Oznámení občanům o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.:

 1.      Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím

a)      Zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33 b zákona

b)      Velkoobjemových kontejnerů

c)      Sběrných nádob

d)     Pytlového způsobu sběru

e)      Kombinací způsobu podle písmen a) až e)

 2.      Sezonní biologicky rozložitelné komunální odpady

a)      Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro sezonní biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

b)      Sezonním biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.

 3.      Obec Nový Ples – způsob likvidace složek komunálních odpadů

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů.

a)      Papír – 2 kontejnery umístěny za místní požární zbrojnicí

b)      Plasty – měsíční pytlový svoz firmou Marius Pedersen a.s. – pytle k odběru na Obecním úřadě Nový Ples v úřední den (pondělí: 17,00 – 19,30 hodin) nebo u p. Markové v obchodě Čalounictví (č.p. 48)

c)      Sklo – 2 kontejnery umístěny za místní požární zbrojnicí

d)     Kovy – 1 kontejner umístěn za místní požární zbrojnicí

e)      Sezonní biologický odpad – je  možno uložit na parcele za Čalounictvím č.p. 48 (p. Marková) v úřední den (pondělí: 17,00 – 19,30 hodin) nebo po telefonické dohodě (724180090)

4.      Plnění Vyhlášky č. 321/2014 Ministerstva životního prostředí, bylo projednáno a schváleno na 3. zasedání zastupitelstva       obce Nový Ples dne 5.3.2015.

 

Základní registry jedou naplno

návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

více zde

Kontejner na textil a obuv

K hasičské zbrojnici v obci byl umístěn kontejner na sběr oděvu, obuvi a textilu. Hlavním cílem je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu.

 

Do kontejneru patří: Veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

 

Do kontejneru nepatří: Mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |