Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 Oznámení ČEZ

Oznámení ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů k nahlédnutí zde:

Nabídka práce člena okrskové volební komise

Obecní úřad Nový Ples hledá zájemce o práci v okrskové volební komisi pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, které začínají v pátek 20.října od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 21. října od 8:00 hod do 14:00 hod.

Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (tj. max. do 29. 9. 2017), není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, není zbaven způsobilosti k právním úkonům ani u něj nenastalo zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat dne 29. září 2017, pozvánky zájemci obdrží, účast je nutná z důvodu podepsání volebního slibu.

Odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena vyhláškou č. 233/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1300 Kč pro člena OVK a 1600 Kč pro předsedu OVK.

Zájemci se mohou hlásit na tel. číslo 724 180 090, nebo na OU v Novém Plese / pondělí od 17 do 19:30 hod /

 

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Webový portál SENOSEC.CZU.CZ - více informací zde

Sezonní sběr bioodpadu

Sběr bioodpadu
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad.
Mezi bioodpad patří:
Kompostovatelný odpad z údržby zeleně ( posečená tráva a listí, dřevní štěpka z větví stromů, odpady ze záhonů, drobné větve do tloušťky  0,5 cm a délky 20 cm, drcené větve, kůra, hobliny a piliny, hlína z květináčů ).
Mezi bioodpad nepatří:
Objemný rostlinný odpad (pařezy , kmeny, velké větve a ostnaté keře), odpad ze zametání, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat,  zbytky jídel a další biologicky nerozložitelné odpady.
Bioodpad je možné uložit do kontejneru umístěného za budovou čalounictví od dubna do konce října každé pondělí od 17 do 19 hodin, nebo dle dohody na tel. 724 180 090.
Informace o likvidaci větví získáte na obecním úřadě

 

 Obecní knihovna

Oznamujeme občanům, že se mění otevírací doba v obecní knihovně  a to každé pondělí od 17. do 18. hodin po celý rok.

 Kalendář svozu plastů v roce 2017

Otevření dětského hřiště

Vážení spoluobčané, v posledním zářijovém týdnu proběhla na nově zbudovaném dětském hřišti vstupní revize nezávislou odbornou osobou, jejíž podstatou bylo vyloučení závad vzniklých při montáži. Od středy 28.9.2016 je dětské hřiště přístupné dětem. Žádáme návštěvníky o dodržování provozního řádu hřiště. Provozní řád je umístěn na tabuli u dětského hřiště 

 Svoz plastů v roce 2017

 

Kalendář svozu plastů 2017
4.ledna 26.dubna 16.srpna 6.prosince
1.února 24.května 13.září  
1.března 21.června 11.října  
29.března 19.července 8.listopad   

                                                                                                              

 

 

Oznámení občanům o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.:

 1.      Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím

a)      Zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33 b zákona

b)      Velkoobjemových kontejnerů

c)      Sběrných nádob

d)     Pytlového způsobu sběru

e)      Kombinací způsobu podle písmen a) až e)

 2.      Sezonní biologicky rozložitelné komunální odpady

a)      Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro sezonní biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

b)      Sezonním biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.

 3.      Obec Nový Ples – způsob likvidace složek komunálních odpadů

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů.

a)      Papír – 2 kontejnery umístěny za místní požární zbrojnicí

b)      Plasty – měsíční pytlový svoz firmou Marius Pedersen a.s. – pytle k odběru na Obecním úřadě Nový Ples v úřední den (pondělí: 17,00 – 19,30 hodin) nebo u p. Markové v obchodě Čalounictví (č.p. 48)

c)      Sklo – 2 kontejnery umístěny za místní požární zbrojnicí

d)     Kovy – 1 kontejner umístěn za místní požární zbrojnicí

e)      Sezonní biologický odpad – je  možno uložit na parcele za Čalounictvím č.p. 48 (p. Marková) v úřední den (pondělí: 17,00 – 19,30 hodin) nebo po telefonické dohodě (724180090)

4.      Plnění Vyhlášky č. 321/2014 Ministerstva životního prostředí, bylo projednáno a schváleno na 3. zasedání zastupitelstva       obce Nový Ples dne 5.3.2015.

 

Základní registry jedou naplno

návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

více zde

Rozvrh hodin v Sokolovně podzim 2016


14.hod 15.hod 16.hod 17.hod 18.hod 19.hod
Pondělí          stolní tenis pro pokročilé  
Úterý        cvičení dětí předškoláci a starší  malá kopaná  
Středa        stolní tenis - začátečníci    
Čtvrtek        florbal žáci- žákyně   cvičení ženy
Pátek            
Sobota            
Neděle       stolní tenis dospělí    

Kontejner na textil a obuv

K hasičské zbrojnici v obci byl umístěn kontejner na sběr oděvu, obuvi a textilu. Hlavním cílem je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu.

 

Do kontejneru patří: Veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

 

Do kontejneru nepatří: Mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |