Domů    Napsat mail    Mapa stránek

 

Události ve světě a v Česku
Tento rok nebyl zdánlivě bohatý na důležité události v naší zemi. Nic a nikoho jsme nevolili, vláda nepadla, ale přesto jsme se dokázali zabavit možná viděno budoucíma očima jen maličkostmi.
Celý rok plnily bulvární i seriózní tisk záhadné okolnosti sebevraždy hudebního skladatele Karla Svobody. V lednu se Evropou prohnal orkán Kyril a ukázal co umí. Zanechal za sebou zničené lesy, domy i mrtvé. V naší vesnici se staví pevné střechy, všechny řádění orkánu vydržely a i v lese byly pouze nepatrné škody. Jen jsme, stejně jako většina obcí, byli dlouho bez elektrického proudu. Na řádění Kyrila rády  vzpomínaly jenom děti, protože jeden den nemusely pro výpadek proudu do školy.
V únoru ministr zdravotnictví zveřejnil návrh zdravotní reformy. Od ledna příštího roku budou pacienti platit za návštěvu lékaře a za recepty. Ale nikdo se moc těmito návrhy nezabýval. Až koncem roku začaly diskuze, spory a hádky nad požadovanými poplatky. On to vskutku byl rok dohadování. Dohadovali jsme se o výstavbě americké raketové základny, pořádání olympiády v Praze, výstavbě nové národní knihovny…. .
Od podzimu začalo rychle stoupat zdražování potravin, nejrychlejší šok jsme poznali u mléčných výrobků, hlavně másla, kde se cena vyšplhala někdy i nad čtyřicet korun.
V prosinci stávkovali učitelé. Také ZŠ v Josefově zůstala jeden den zavřená. Ze stávky měli asi největší radost žáci.21 prosince jsem vstoupili do schengenského prostoru a Češi můžou cestovat do zemí EU bez hraničních kontrol.
Počasí si letos dělalo, co chtělo. V lednu padl teplotní rekord Evropy – byl to nejteplejší leden za 232 let. Samozřejmě po sněhu ani památky. Na jaře, když začaly kvést stromy, tak zima chtěla dohnat co se dá a začalo mrznout. V červenci nás trápila tropická vedra a teploty okolo čtyřicítky. Jen s podzimem jsme byli asi spokojeni a užívali si pravé babí léto. Zima sice přišla přesně podle kalendáře a začalo sněžit už dva dny před sv. Martinem, ale sníh dlouho nevydržel. Na vánoce alespoň mrzlo, ale bílé „Ladovy vánoce“ jsme opět neměli.
 
Rozpočet obce Nový Ples pro rok 2007
 

 

Příjmy
 
Daňové příjmy
1.930.000,00
Dotace ze SR
6.960,00
Poplatky ze psů
7.000,00
Správní poplatky
1.000,00
Vnitřní obchod
25.000,00
Ostatní příjmy
1.000,00
Příspěvek od EKO-KOMu
15.000,00
Úroky
15.000,00
Vodovod
3.000,00
Příjmy celkem
2.003.960,00
Výdaje
 
Silnice
8.000,00
Dopravní obslužnost
26.000,00
Pitná voda
5.000,00
Školství
250.700,00
Knihovna
15.000,00
Kronika
6.000,00
Místní rozhlas
11.000,00
Křížek
150.000,00
SPOZ
5.000,00
Sportovní areál
400.000,00
Tělovýchovná činnost
10.000,00
Volný čas dětí
5.000,00
Veřejné osvětlení
683.000,00
Pohřebnictví
35.000,00
Odpadové hospodářství
51.000,00
Svoz nebezpečných odpadů
8.000,00
Veřejná zeleň
30.000,00
Požární ochrana
5.000,00
zastupitelstvo
282.000,00
Vnitřní správa
259.000,00
DSO Smiřicko
3.100,00
DSO Jaroměřsko
3.100,00
Splátka návratné finanční výpomoci
161.500,00
Výdaje celkem
2.412.400,00
Použití zůstatku z min. let
408.440,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
100 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část
35 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí
282 000,00 Kč
Činnost místní správy
300 000,00 Kč
 
 
Výdaje celkem
3 070 000,00 Kč
 
 
Převod z rezervy minulých let (IKS)
-949 700,00 Kč
Splátka návratné půjčky
161 500,00 Kč
Stav
-1 111 200,00 Kč

 

 
Hospodaření obce v roce 2007
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007

 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2007
Třída l – daňové příjmy
1 938 000,-
2 088 100,-
2 093 606,34
Třída 2 – nedaňové příjmy
59 000,-
89 300,-
100 111,17
Třída 3 – kapitálové příjmy
 
9 000,-
8 192,00
Třída 4 – přijaté dotace
6 960,-
6 960,-
6 960,-
PŘÍJMY CELKEM
2 003 960,-
2 193 360,-
2 208 869,51
 
 
 
 
Třída 5 – běžné výdaje
1 250 900,-
1 175 645,-
1 172 803,40
Třída 6 – kapitálové výdaje
1 000 000,-
1 007 000,-
1 027 455,54
VÝDAJE CELKEM
2 250 900,-
2 182 645,-
2 200 258,94

 

Komentář k vybraným příjmovým položkám:
 • poplatek ze psů Kč 100,-/1 pes/rok a 120,- /1pes/rok za každého dalšího celkem Kč 7 740,-
 • příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad v obci Kč 16 603,90 
 • příjmy z pronájmu pozemků Kč 23 438,-
 • příjmy z pronájmu nebytových prostor Kč 12 000,- 
 • příjmy z prodeje pozemků Kč 8 192,-
 • přijaté pojistné náhrady 35 200,-
Komentář k vybraným výdajovým položkám:
 • Výdaje na dopravní územní obslužnost 28 079,60
 • Příspěvek na předškolní zařízení 10 320,-
 • Příspěvek na základní školy 240 694,-
 • Provoz knihovny 14 931,40
 • Rekonstrukce obecního rozhlasu 60 237,80
 • Výstavba tenisových kurtů 367 057,90
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení 600 159,84
 • Sběr a svoz komunálních odpadů 23 218,-
 • Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 123,50
 • Splátka návratné finanční výpomoci – vodojem 161 500,-
Obec Nový Ples nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.
Stav účtů obce k 31.12.2007 – b.ú.                                       771 140,20 Kč
Zůstatek nedoplatku návratné finanční výpomoci             161 500,00 Kč
 Výběrová řízení v roce 2007
V roce 2007 nebyla realizována žádná akce, podléhající zákonu o zadávání veřejných zakázek.
 
Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 23.02. 2007 v částce na straně příjmů 2 003 960,-Kč a výdajů 2 412 400,-Kč. K financování výdajů bylo použito zapojení přebytku hospodaření z předchozích let ve výši 488 440,- Kč.
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně tři rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů, tam kde se nezměnila výše příjmů a výdajů, byly prostředky přesunuty z paragrafů.
V roce 2007 obec neposkytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky žádné organizaci
C. Majetek obce - inventarizace
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2007 na základě příkazu starosty.
V roce 2007 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o:
 • Rekonstrukce obecního rozhlasu 60 237,80
 • Výstavba tenisových kurtů 367 057,90
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení 600 159,84
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2007 – rekapitulace v Kč

 

Dlouhodobý nehmotný majetek
194 564,00
Pozemky
1 517 439,00
Stavby a budovy
12 888 151,80
Samostatné movité věci
64 666,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
201 230,80
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
2 922 542,97
Finanční majetek – podílové listy
1 252 247,89
Zásoby
1 200,00
Pohledávky
36 374,00
Závazky obce
45 384,90

 

D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královehradeckého kraje dne 23.ledna 2008.Závěr: při přezkoumání hospodaření obce Nový Ples za rok 2007 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
 
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
 Začátkem roku lidem nadělal hodně vrásek nový vodní zákon.“ Mám na zahradě studnu. Mohu z ní i nadále čerpat vodu nebo musím žádat o nové povolení?“ To byla otázka, která zajímala lidi ve vesnici. Novelou vodního zákona došlo k významným změnám,  které se dotýkaly značného okruhu osob. Požádat o prodloužení stávajících povolení bylo třeba nejpozději do 30. června 2007 na vodoprávních úřadech.
V dubnu byl odsouhlasen návrh starosty, aby byl splacen podíl na plnění mandátní smlouvy ve výši 47 444.-Kč nejpozději do 30.9.2007. Tato částka v každém případě bude vyplacena, i když nebude odsouhlasena dotace na kanalizaci. Vítězem veřejné zakázky na prováděcí projekt se stala firma VIS, s.r.o. Hradec Králové
Od jara začal pan Michálek sekat obecní pozemky obecním traktůrkem. Starosta zajistil hydrogeologický průzkum studní na druhou polovinu měsíce května. Tento termín byl navržen pracovníkem hydrogeologické firmy z Chrudimi
V červnu členové zastupitelstva odsouhlasili znění „Nájemní smlouvy“ na pronájem tenisových kurtů TJ Sokol Nový Ples. Smlouva bude podepsána ihned po kolaudaci. Její trvání je do 31.12.2018. Může být však prodloužena na další období. Protože umělý kopec na sportovním areálu je ze strany k lesu velmi strmý a proto nebezpečný, rozhodlo zastupitelstvo vysadit zde křoviny.
      Protože si občané opět stěžují na vandalství a krádeže na hřbitově, rozhodlo zastupitelstvo zakoupit zámek a hřbitov trvale zamykat. Firma Rund zajistila výrobu zámku a sady klíčů, jako věcný dar obci. Ke každému hrobu byl předán zdarma jeden klíč. Klíče si vyzvedali nájemníci hrobového místa u paní Markové.
V listopadu zastupitelé odsouhlasili poplatky za pronájem hrobového místa. Výpočet se skládá z části služeb a části za plochu pronajatého hrobového místa.
Na hřbitově je celkem 94 hrobů tj. 570,2 Kč na jedno hrobové místo za služby, poplatek za plochu hrobového místa  3-5 Kč/m2. Vybral se poplatek 4 Kč na 1 m2. Vychozí částka na deset let za jednohrob 670.-Kč, dvojhrob 770.-Kč, hrobka 830.-Kč. Tuto částku je možné splatit v jedné nebo ve dvou splátkách během příštího kalendářního roku. Navrhované očíslování hrobových míst se zatím nebude provádět. Zastupitelé rozhodli, že se nechá vyrobit panel, na který se vyrazí čísla hrobových míst a ten se umístí buď do vývěsky nebo na stěnu hřbitovní zdi, popř. na zeď márnice. V listopadu zasedání zastupitelstva navštívili velitel mjr. Jevčák a náčelník štábu  kpt. Adam z vojenské posádky v vojenském prostoru. Seznámili přítomné s činností voj. posádky v našem vojenském prostoru,  přislíbili návštěvu při dni otevřených dveří, projednali možnost  napojení posádky na plánovanou výstavbu kanalizace  i  další možnosti spolupráce armády a  obce. Obec požádala o dotaci na dokončení sportovního areálu a dotaci na vybudování kanalizace. Dotaci na dokončení sportovního areálu zajistí firma OHGS s.r.o. z Ústí nad Orl. Dotaci na kanalizaci zajistí firma Dabona a Star.
 
UDÁLOSTI V OBCI
Letos možná více než v minulosti k nám měli cestu hasiči, záchranná služba a policie.
Hned v polovině ledna obcí otřásla na první pohled tragicky vypadající dopravní nehoda. 12. ledna přecházela silnici u Čechových Zdislava Silvarová. Přehlédla přijíždějící auto od hájovny a vběhla řidiči přímo do jízdní dráhy. Přestože se řidič snažil zabránit střetu a strhl auto na chodník srážce nezabránil. Lékařka ze záchranky přivolala leteckou záchranou službu, která zraněnou dívku transportovala do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Naštěstí Zdislava vyvázla s lehčím zraněním pánve. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. V obci po této události se občané začali více zamýšlet nad dodržováním rychlosti v obci. Jednou, dvakrát v obci měřili policisté rychlost, ale po čase je zase dost řidičů, kteří prolétnou vesnicí osmdesátkou nebo i rychleji. Přitom právě to byla malá rychlost řidiče, co zachránilo dívku před vážnějším zraněním.
V únoru se u obce převrátil na střechu osobní automobil. Jedna osoba byla zraněna.V srpnu v lese blízko křižovatky k Lejšovce havarovala ŠKODA OCTAVIA. Dvě osoby byli zraněny a vyprostit je museli hasiči. Další dopravní nehoda mezi Jaroměří a Novým Plesem se stala 14. září. Řidič na motocyklu nezvládl ve veliké rychlosti pravotočivou zatáčku a vjel do levého příkopu. Motocyklista utrpěl těžké zranění. 
9. listopadu se stala další dopravní nehoda na cestě z Nového Plesu do Libřic. Havarovala zde cisterna s vlekem. Na kluzké vozovce dostala smyk a převrátila vlek s 16 000 litrů LTO. Naštěstí nedošlo k žádnému úniku ropných látek. Hasiči z Jaroměře přečerpali látku z havarované cisterny.
Třikrát vyjížděli hasiči do naší obce nebo do jejího okolí k menšímu požáru.
24. dubna jel pan Jarkovský na zkušební jízdu opravovaného auta cestou od obrázku podél lesa k Jasenné. Během jízdy zpozoroval dým, který vycházel pod zadními sedačkami. Zastavil a šel zkontrolovat vozidlo. V tu chvíli už hořela spodní část auta. Přivolal pomoc a také se snažil sám uhasit požár. Ale ten byl nad jeho síly a auto vzplálo. Hasiči zlikvidovali požár za dvacet minut ale auto zcela shořelo. Hmotná škoda byla vyčíslená na 50 tisíc korun. Byly stanoveny dvě verze vzniku požáru: netěsnost palivové nádrže a poškozený výfuk Při požáru nebyl nikdo zraněn.     
20. května hasiči přijeli k nahlášenému požáru drůbežárny. Jakmile hasiči otevřeli přízemní halu,  z  které vycházel kouř, podestýlka se ihned rozhořela plamenem. I když začali ihned s hašením, třídenní malá kuřátka se jim nepodařilo zachránit a udusila se. Druhé patro zůstalo neporušeno. Požár se podařilo zlikvidovat během jedné hodiny. Majitel vyčíslil škodu předběžně na 950 tisíc korun (200 tisíc korun – kuřata, 750 tisíc korun – technologie a následné škody).. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Zasahovaly jednotky z Jaroměře, Vojenská hasičská jednotka a někteří členové našeho hasičského sboru.
Do třetice vyjeli jaroměřští hasiči 19. prosince k požáru komunálního odpadu v nákladním autě v areálu třídičky odpadu na cestě k Rasoškám (bývalá „Kompostárna“¨)
 
Některé akce se už staly pevnou součásti života v naší obci.
Bez Tříkrálové sbírky si už nedovedeme představit konec vánoc. Rodina Silvarova a Pilařova se svými dětmi přestrojenými za tři krále obcházela 6. ledna vesnici a koledovala. Výtěžek sbírky v okolí Jaroměře šel na Domov sv. Josefa v Žirči.. Na Novém Plese se vybralo 9 275 Kč.
30. duben je spojen s Pálením čarodějnic na Sokolovně. Průvod se opět sešel u hřbitova a vydal se na místní Sokolovnu. Děvčata pod vedením paní Markové si připravila  taneční vystoupení a v čarodějnickém tanečním víru jim pomohly také čtyři velké čarodějnice. O nejkrásnější čarodějnici tentokrát rozhodovali samotní účastníci slavnosti. Každý dostal hlasovací lístek a odevzdal ho té čarodějnici, která se mu nejvíce líbila. Vyhrála čarodějnice, která měla nejvíce hlasovacích lístků. I letos k poslechu i tanci hrála skupina Sekvence a k občerstvení se opékalo sele. Sešlo se opravdu hodně lidí a ne všichni byli místní. Toto vydařené čarodějnické rojení získává svou popularitu i v okolí.
Konec školního roku je zase spojen s dětským dnem. Na děti opět čekaly soutěže, tombola, občerstvení i taneční vystoupení našich děvčat. Ta  dokonce obětovala zábavu na dětském dni a nejdříve jela do Kocbeře svým tancováním zpestřit program na dětském dni v této obci. Ale závěr slavnosti u nás stihla a i když byla děvčata unavena také nám zatancovala. Nechyběli hasiči a v hasicí pěně si děti opravdu zařádily a na skok do záchranné plachty se stála velká fronta. Na závěr dne nás ale čekalo ještě jedno překvapení a slétlo přímo z nebe. Snesli se k nám na hřiště parašutisté z nedalekého letiště.
V prosinci se uskutečnil myslím že úspěšný pokus obnovení tradice vítání nově narozených občánků naší obce.
 
VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
HASIČI
Hasiči z místního sboru se sešli ke konci roku, aby zhodnotili svou činnost za uplynulý rok. Z úst předsedy pana Milana Slezáka zazněla  kritická slova na adresu lhostejnosti a nezájmu členů sboru. Jedinou akcí byla pomoc při organizování dětského dne. Družstvo se nezúčastnilo žádného závodu, nepodnikla se žádná akce. A to za rok se má u nás konat okrskový závod.
TJ SOKOL
Druhou organizací, která zůstala v obci je TJ Sokol. Sokolové jsou více aktivní, i když i zde činnost zajišťuje pouze skupinka aktivních členů. Bez jejich angažovanosti by se  spousta dobrých  akci neuskutečnila. Vedle výše zmíněných Čarodějnic a Dětského dne to bylo pořádání Jarního turnaje v nohejbalu, účast družstva mužů v nohejbalu a žáků a žákyň ve stolním tenise. Dokončily se tenisové kurty a přes nevybudované zázemí klubovny a nevyřešené otázky správce se začalo na kurtech hrát. Zájemci si vyzvedávali klíče u některých členů. Děti začaly navštěvovat kroužek tenisu pod vedením pana Holečka. Loutkový kroužek sehrál tři zdařilá představení, to poslední v prosinci letošního roku spojené s Mikulášskou nadílkou.
Velikého úspěchu dosáhl kroužek aerobiku pod vedením paní Markové. Děvčata si nacvičila novou skladbu a věnovala dopilování skladby i několik sobot. Vedle vystoupení na čarodějnicích, v Kocbeři a tady na dětské dni se svým vystoupení vypravila do Jaroměře na Bambriliádu a moc se tam líbila. Je proto velká škoda, že v záři jejich cvičení pro velkou pracovní vytíženost paní cvičitelky skončila.
V září před začátkem nového cvičebního roku se děti sešly na vyhlášení nejaktivnějšího sportovce za minulý rok. Vyhrát nemusí vždy starší děti. První místo obsadila tentokrát malá Eliška Forstová.
KNIHOVNA
V knihovně bylo v tomto roce 30 registrovaných čtenářů, z toho 7 do 15 let. Do knihovny přišlo 298 návštěvníků a vypůjčili si 1 172 knih, z toho naučné 13, krásná literatura 837, naučná pro děti 3, krásná pro děti 128 a 191 periodik O knihovnu se nadále vzorně stará paní Fojtíková.
VÝSTAVBA
V květnu až v červenci probíhala odložena kabelizace sítě elektrické energie a výměna sloupů osvětlení a místního rozhlasu. Kabelizaci provedla firma Kenergol s.r.o  Přeložení rozvodu elektrické sítě do země hradil ČEZ. Nové sloupy osvětlení obce a místní rozhlas v ceně 583 282 Kć hradila obec. Měla se uskutečnit již na podzim minulého roku, ale došlo ke zpoždění ze strany firmy. Uložení kabelů do země se uskutečnilo od křižovatky až ke konci obce směrem k hájovně. Ke konci července se staré sloupy odstranily a náves dostala nový vzhled. Celá se rozšířila a otevřela.
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
V prosinci  2007  bylo v obci 1,57% - t.j. 2 nezaměstnaní.
 
POHYB OBYVATEL
Narození
Manželům Chladilovým se narodil syn Tomáš
Manželům Novákovým se narodil syn Vojtěch
Zemřeli
V květnu zemřela paní Jaskmanická Božena z čp. 72                                                                                          a pan Šuhajda Vladimír z čp. 71
V listopadu zemřel pan Susser Vladimír z čp. 81
V listopadu jsme se rozloučili s paní Řezníčkovou Věrou z čp. 55
Odstěhovali se:
Pochylová Soňa se synem Romanem Suchým z čp. 101(bytovka) do Josefova
Zlatník Martin z čp. 110 do Jaroměře
Přistěhovali
Susser Josef do čp. 81 do Jaroměře
Peterkovi do  čp. 123 z Rasošek
Mrázková Veronika se synem Jaroslavem do čp. 12 z Josefova
Andrle Roman z Josefova do čp. 97
Chladil Václav a Chladilová Renáta do čp. 101 z Josefova
Debnár František z Broumova a Hejcmanová Lenka z Jasenná do čp. 29
Pohyb v obci:
Součkovi se přestěhovali z čp. 33 do nově postaveného domu čp. 124
Eliášová Božena z čp. 31 byla po odsouhlasení zastupiteli trvale přihlášena na obecní úřad
JUBILEA:
70 let oslavili:
Holub František z čp. 108
Velcová Milena z čp.80
75 oslavili
Ing Miloslav Zich z čp.90
Kozáková Dana z čp. 10
Slezák Jan z čp. 104
80  narozeniny slavila paní Slezáková Marie z čp.20
85 narozeniny  slavila paní Jasmanická Božena z čp. 72
 
90 let  oslavil pana Šrámek Richard čp. 5
 
ZÁVĚR
 Skončil další rok. Žádné převratné změny nenastaly (až na bláznivé počasí). Možná jsme trochu blíže i v naší vesnici poznali, že skutečně narůstá počet dopravních nehod a neštěstí. Trochu se změnila náves od křižovatky k hájovně a začal částečně sloužit sportovní areál. Možná z dnešního pohledu rok nudný a nezajímavý, ale s odstupem času ho budeme vidět třeba úplně jinýma očima.
 
 
 
 
 
 
 

Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |