Domů    Napsat mail    Mapa stránek
    NAVIGACE:  obec Nový Ples > Kanalizace

Kanalizace

 V lednu 2014 došlo ke kolaudaci splaškové kanalizace, během února došlo k sepisování smluv o odvádění odpadních vod s jednotlivými nemovitostmi. Také byl  schválen kanalizačníh řád obce Nový Ples a stanovení výše stočného. Od měsíce dubna se začlo kalkulovat stočné pro občany. Stočné se vybírá čtvrtletně, a to na základě odečtu vodoměru  ( nemovitosti, které odebírají pouze vodu z obecního vodovodu ), nebo směrných čísel (podle vyhlášky č.428/2001 Sb.), poslední možností je instalace vodoměru na studnu. Po instalaci vodoměru na studnu je potřeba, aby toto vlastník nemovitosti nahlásil spolu s počátečním stavem vodoměru  obecnímu úřadu, kdy mu následně bude vodoměr zaplombován. Vodoměr musí být nainstalován ve vodorovné poloze, aby byla zachována přesnost měření a chráněn před mechanickým nebo tepelným poškozením. Bližší informace podá OÚ v úřední hodiny.

 

Neoprávněným vypouštěním odpadních vod je vypouštění bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod a vypouštění v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem.

Dle §18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu není dovoleno vypouštět odpadní vody do kanalizace přes septiky, žumpy a domovní čističky odpadních vod.

Kanalizační řád je k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadu v úřední hodiny, nebo v elektronické  podobě klikni na odkaz zde:

 

Situační výkres skutečného provedení splaškové kanalizace: odkaz zde:

 

Kanalizační přípojky:

 Obecně o přípojkách:

Výtah ze zákona č.274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Vlastníkem přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlasntníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci, pokud je to technicky možné.  

Kanalizační přípojky v obci:

Trubním materiálem jsou trubky z PVC, hrdlované, se spoji na pryžové kroužky a hladkými stěnami. V souhrnu je navrženo 1729,5 metrů přípojek, veřejná část přípojek je z celkové délky 666,5 metrů. Všechny kanalizační přípojky jsou v délce do 50. metrů.

Každá kanalizační přípojka je navržena na základě smlouvy uzavřené mezi majitelem nemovitosti a obecním úřadem. Projektová dokumentace přípojek  byla vyhotovena na náklady obce. Vybudování soukromých částí přípojek si hradí vlastníci přípojky sami.

Veřejná část přípojek (t.j. alespoň 1 metr za oplocení, bránu apod.) bude realizována v časovém souběhu s hlavní stavbou, kterou je výstavba stoka její součástí bude revizní šachta. Potrubí bude ukládáno do pískového podsypu naspádovaného do projektem předepsaného spádu. Následný pískový obsyp bude hutněn udusáním nohama tak, aby nedošlo k výškovému posunu (vyplavání) potrubí. Následný obsyp prohozenou zeminou je nutno provádět ručně.

Každá jednotlivá přípojka musí být (s vyjímkou velmi krátkých a navíc zaústěných do šachet) zabezpečena čistícím kusem či vstupem. Konkrétní způsob tohoto zabezpečení je pro každou přípojku zřejmý z podrobných situací (situace přípojek k nahlédnutí na obecním úřadu).

Jedná se o tato řešení:

a)  Revizní šachta, a to dle uvážení majitele objektu buď: betonová, v jejímž dnu je zabetonováno potrubí přípojky s čistícím kusem s obdélníkovým vstupním otvorem (se čtyřmi šrouby), vystupujícím nad obetonování. Nebo plastová (bez čistícího kusu) s plynotěsným víkem.

b) Jako revizní šachta bude sloužit část (vždy) již nefunkčního septiku, a to tak, že v prostoru mimo vstupní poklop, ve vzdálenosti do 300 mm od něho bude na potrubí připojky zavěšené pod stropem osazen čistící kus.

Upozornění:

Dle novely zákona o vodovodech a kanalizacích č.275/2013 Sb. s účinností od 1.1. 2014, který mimo jiné říká, že vodovodní potrubí nesmí být spojeno s jiným zdrojem vody. Potrubí pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím jiného zdroje (např. domácí studna), než je vodovod pro veřejnou potřebu. Rovněž oddílné vnitřní vodovody různých druhů vod (např. vody pitné, provozní a užitkové) se nesmí vzájemně propojovat. Pokud se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nerespektuje toto ustanovení a propojí jiný zdroj vody s vnitřním rozvodem, který je napojen na vodovod pro veřejnou potřebu, může příslušný orgán státní správy uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

 

Ceny stočného

2014

Cena stočného v roce 2014 je stanovena na 40 Kč/m3 s DPH.

2015

Cena stočného se od 1.2.2015 zvyšuje o 5% na 42 Kč/m3 s DPH.

2016

Cena stočného se od 1.2.2016 zvyšuje na částku 44 Kč/m3 s DPH. Cena stočného byla odsouhlasena na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2015.

Změna ceny stočného: Na základě vyúčtování všech položek podle cenových předpisů pro vodné a stočné dochází ke změně stočného pro rok 2016 na částku 45 Kč/m3 s DPH. Cena bude započtena ve vyúčtování v květnu 2016. Cena byla schválena zastupitelstvem obce dne 17.3.2016. Celkové vyúčtování k nahlédnutí zde:

2017

Cena stočného se na základě vyúčtování všech položek výpočtu dle cenových předpisů pro vodné a stočné od 1.2.2017 mění na částku 47,20 Kč/m3 včetně DPH. Cena bude započtena ve vyúčtování v květnu 2017. Cena byla schválena zastupitelstvem obce dne 15.12.2016. Kalkulace k nahlédnutí zde:

2018

Cena stočného se na základě vyúčtování všech položek výpočtu dle cenových předpisů pro vodné a stočné od 1.2.2018 mění na částku 49,30 Kč/m3 včetně DPH. Cena bude započtena ve vyúčtování v květnu 2018. Cena byla schválena zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 14.12.2017 usnesením č.14/18/2017. Kalkulace k nahlédnutí zde:
 

2019

Cena stočného se na základě vyúčtování všech položek výpočtu dle cenových předpisů pro vodné a stočné nemění a zůstává v roce 2019 na stejné výši a to 49,30 Kč/m3. Cena byla odsouhlasena zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 12.12.2018. Kalkulace k nahlédnutí zde:

 

2020

Cena stočného se na základě vyúčtování všech položek výpočtu dle cenových přepisů pro vodné a stočné od 1.2.2020 mění na částku 58,24 Kč/m3 včetně DPH. Cena byla schválena zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 22.1.2020 usnesením č.4/10/2020. Kalkulace v odkazu zde:

 

 2021

Cena stočného v roce 2021 se nemění a zůstává ve výši 58,24 Kč/m3 včetně DPH. Cena stočného byla schválena zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 27.1.2021 usnesením č.5/14/2021. Kalkulace v odkazu zde:

 

                                     

 

 

 

 

 


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |