Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Mezi nejdůležitější předpisy, podle kterých obec Nový Ples jedná a rozhoduje, patří:

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod

Zákon č.128/2000 Sb. o obcích

Zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 268/1949 Sb. o matrikách
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
Zákon č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
Zákon č. 455/1991 o živnostenském podnikání
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
Zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
Zákon č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Zákon 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu                                                                                                                                            Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích + novela zákona č. 275/2013 Sb o vodovodech a kanalizacích
a další

Odkaz na Sbírku zákonů .


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |