Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Pozvánka na Valnou hromadu DSOJ

Pozvánka na 94. zasedání Valné hromady

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

 

94. zasedání Valné hromady

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Pondělí 27.listopad 2017 v 10,00 hodin, Hořenice č.p.1 - Tvrz

 

Program Valné hromady:

 1.  Zahájení

2.  Provozování

            2.1.   Schválení plánu inventarizace pro rok 2017

            2.2.   Schválení inventarizační komise pro rok 2017

            2.3.   Úprava FA – změna prognóz nárůstu cen V+S

            2.4.   Stanovení vodného a stočného pro rok 2018

            2.5.   Výsledky kontroly Revizní komise

            2.6.   Výpověď servisní smlouvy

            2.7.   Přezkum hospodaření DSO Jaroměřsko

      2.8.   Dohoda o provedení práce

      2.9.   Schválení členských příspěvků pro rok 2018

      2.10. Schválení Dohody o provozování provozně souvisejících vodovodů a kanalizací

      2.11. Cena vody předané a převzaté

 3.   Návrh rozpočtu pro rok 2018

      3.1.   Návrh rozpočtu pro rok 2018

      3.2.   Střednědobý výhled na roky 2019-2020

 4.   Diskuse

 5.   Závěr

 Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře

Ing. Jiří Klepsa,  předseda DSO Jaroměřsko

Vyvěšeno: 20.11.2017

Sejmuto: 27.11.2017

 

 Návrh opatření obecné povahy

ke stažení zde.

mapa ke stažení zde

Zveřejněno: 21.11.2017

Sejmuto: 5.12.2017

 Očekávané plnění rozpočtu DSOJ 2017

Očekávané plnění rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko v roce 2017 k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 10.11.2017

Sejmuto: 24.11.2017

 Střednědobý výhled DSOJ 2019-2020

Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko pro roky 2019-2020 k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 10.11.2017

Sejmuto: 24.11.2017

 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí jaroměřsko na rok 2018 k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 10.11.2017

Sejmuto: 24.11.2017

Výzva k podání nabídky projektové dokumentace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO CHODNÍK V  OBCI NOVÝ PLES na p. č. 141/4  (v délce cca 200m), kat. úz. NOVÝ PLES.

 

Název akce:  Chodník Nový Ples 141/4

 

Identifikační údaje zadavatele: OBEC NOVÝ PLES

                                                 551 01 Nový Ples 28

                                                 IČO 00272892

                                                 statutární zástupce – Miroslav Novák, tel. 724180090

                                                 bankovní spojení –   13226551/0100 KB Jaroměř

 

Popis předmětu zakázky:

 Předmětem této výzvy je veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Předmětem této zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí o umístění stavby (Odbor stavební) a pro stavební povolení (Odbor dopravy) v podrobnosti prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, vše dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek.

Předmětem projektové dokumentace bude řešení chodníku včetně vjezdů (dle místních podmínek), odvodnění chodníků i stávající přilehlé krajské komunikace (zamezení odtoku srážkové vody na soukromé pozemky, odvod srážkové vody mimo splaškovou kanalizaci, vsak dešťové vody do půdy). Součástí projektové dokumentace bude vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí, řešení případných kolizí se sítěmi, zajištění potřebných podkladů a podání žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení včetně řešení případných požadavků, které vyplynou z podání žádostí.

Projektová dokumentace bude předána k odsouhlasení zadavateli. Po jejím odsouhlasení bude možné podat příslušné žádosti na státní správu.

Dokumentace bude předána v 6- ti paré včetně pdf verze na CD nosiči, položkový rozpočet bude předán ve dvou výtiscích s výkazem výměr včetně na CD nosiči. Výkaz výměr na CD bude v editovatelné podobě, která umožní jeho použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Uchazeč zajistí mapový podklad pro projekt včetně inženýrských sítí.

 

Doba plnění zakázky:

Podání žádosti na veřejnou správu na územní rozhodnutí – 120 dnů po podpisu smlouvy.

Podání žádosti na veřejnou správu na stavební povolení - 90 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

 Požadavky na prokázání kvalifikace:

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady čestným prohlášením. Čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou bude obsahovat, že uchazeč má oprávnění podnikat v rozsahu předmětu zakázky, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu. Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže, vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení, není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojištění a na penále na veřejné zdr. pojištění, soc. pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Není veden v rejstříku osob se zákazem pro veřejné zakázky.

 

Uchazeč doloží:

Kopii výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiné evidence

Kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě (lze nahradit čestným prohlášením, nutno uvést výši pojistného).

Minimálně 3 reference o obdobných zakázkách s uvedením názvu akce, termínu realizace, objednavatele a rozsahu prací.

 Zpracování cenové nabídky:

Cenová nabídka bude zpracována na základě výzvy k podání nabídky. Musí krýt veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla a respektovat současnou platnou daňovou soustavu.

 

                                     CENU UVEĎTE VČETNĚ DPH.

 Smluvní podmínky:   

Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh smlouvy o dílo, který bude plně respektovat podmínky uvedené v této výzvě. Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy o dílo dále jednat.

Po předání odsouhlasené projektové dokumentace zadavateli bude faktura vystavena do výše 90% celkové ceny. Na zbylých 10% ceny bude faktura vystavena po nabytí právní moci stavebního povolení. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů. Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení díla je 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

 Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů:

Plánuje-li uchazeč využít při realizaci díla subdodávky, je povinen uvést jejich seznam včetně identifikačních údajů a předpokládaného rozsahu činnosti v rámci své nabídky. Každý nový subdodavatel neuvedený v nabídce  musí být odsouhlasen zadavatelem.

 Hodnotící kritéria:

Kompletní cena díla

 Nabídka bude předložena v písemné formě (český jazyk). Jednotlivé listy budou očíslovány a nabídka bude svázaná (jednotlivé listy nebude moci zaměnit).

Nabídka včetně návrhu smlouvy o dílo musí být podepsaná oprávněnou osobou, která má právo jednat jménem uchazeče. Uchazeč je vázán 90 dnů od otevření obálek.

 Pořadí nabídky – krycí list (název, identifikační údaje uchazeče, jméno oprávněné osoby,

                                            nabídková cena za projektovou dokumentaci)

                          -čestné prohlášení

                          -kopie z obchodního, živnostenského rejstříku

                          -kopie pojistné smlouvy (čestné prohlášení)

                          -reference o obdobných zakázkách

                          -návrh smlouvy o dílo

                          -ostatní

 

Termín a místo podání:

 Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.11. 2017 v 18.00 hodin

 

Nabídka bude předána v zalepené a označené obálce. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče a bude označena:

 

               CHODNÍK – NOVÝ PLES  p. č. 141/3  NEOTVÍRAT

Nabídky doručené po stanoveném termínu podání budou přijaty, nebudou otevřeny a hodnoceny. Splnění termínu podání je na uchazeči

Uchazeči nemají možnost být přítomni otevírání obálek

 Zveřejněním vítězného uchazeče na stránkách obce Nový Ples se považuje za doručené všem uchazečům

 Zadávací podklady:

Tato výzva. Řešené území je volně přístupné.

 Zadavatel si vyhrazuje právo:

Odmítnout všechny předložené nabídky bez úhrady vynaložených nákladů

Zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů

Pokud nebude s vítězným uchazečem dosaženo dohody o předloženém návrhu smlouvy o dílo, bude jednání pokračovat s dalším uchazečem v pořadí dle zápisu o hodnocení nabídek.

 Případné další informace lze získat u kontaktní osoby (tel. 724 180 090) nebo osobně na Obecním úřadě Nový Ples 28, ve stanovených úředních hodinách.

Vyvěšeno dne: 31.10.2017

Sejmuto dne:

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e mailu více informací zde

žádost zde

leták zde

Změna místa trvalého pobytu na adresu stavby

Vyjádření k možnosti ohlásit změnu místa trvalého pobytu na adrese stavby s povolením k předčasnému užívání zde


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |