Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Veřejná vyhláška Ministerstva zeměděství

Návrh opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea
spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.

celé znění ke stažení zde.

Vyvěšeno: 18. 9. 2017

Sejmuto: 4. 10. 2017

 93. zasedání valné hromady DSO Jaroměřsko

Pozvánka na 93. zasedání Valné hromady

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

 93. zasedání Valné hromady

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 22.9.2017 v 10,00 hodin   Jasenná č.p. 68 -  budova OU

 Program:

1. Zahájení

2. Čisté Labe z Jaroměřska I + II

3. Čisté Labe z Jaroměřska III   

4.  Diskuse

5.  Závěr

 Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka , Šestajovic a města Jaroměře 

 Ing. Jiří Klepsa

 předseda DSO Jaroměřsko

 

Vyvěšeno: 13.9.2017

Sejmuto:   22.9.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce, které se koná 22. září 2017

v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

 

  Hlavní body programu jsou:

 

 1. Zahájení zasedání

 

  2. Projednání a schválení ceny za nájem hrobového místa na místním hřbitově

 

  3. Projednání a schválení Smlouvy o nájmu hrobového místa na místním hřbitově               

 

  4. Projednání a schválení vyhlášky o ceně za nájem hrobového místa  na místním hřbitově   

 

  5. Rozpočtové opatření

 

  6. Diskuze

 

7. Závěr zasedání

 

Vyvěšeno:12. 9. 2017

Sejmuto: 21. 9. 2017

 

 Obecně závazná vyhláška č.1/2017

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o výjimkách z nočního klidu

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání dne 22.6.2017 usnesením č. 7/16/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  Článek 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Článek 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.(§47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou“).

Článek 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

1.      Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31.12. na 1.1. kalendářního roku z důvodu konání oslav Silvestra a Nového roku.

2.      Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin v noci ze dne 15.7.2017 na 16.7.2017 z důvodu konání tradiční letní zábavy pořádanou spolky TJ Sokol Nový Ples a Sborem dobrovolných hasičů Nový Ples.

                                                         Článek 4

                                                         Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od vyvěšení.

 

 

Starosta:  Miroslav Novák                                                           Místostarosta: Martin Slezák

 

 Vyvěšeno: 27.6.2017

 Sejmuto:   12.7.2017

 Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017. 

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky.

Vyvěšeno: 29.5.2017

Sejmuto: 31.10.2017

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko - povinně zveřejňované údaje

Střednědobý výhled, rozpočet (případně rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko naleznete na www.dsojaromersko.estranky.cz
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři DSO na adrese 5.května 148 Jaroměř-Josefov  551 02 u p. Z. Kučerové

 vyvěšeno: 23.3.2017

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e mailu více informací zde

žádost zde

leték zde

Tisková zpráva

Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží. Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.

více informací zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 - září 2016)

návrh  více informací zde

vyvěšeno: 19.9.2016

Změna místa trvalého pobytu na adresu stavby

Vyjádření k možnosti ohlásit změnu místa trvalého pobytu na adrese stavby s povolením k předčasnému užívání zde

Zásady územního rozvoje KHK

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje ke stažení zde.


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |