Domů    Napsat mail    Mapa stránek

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu

a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad.

Upřesnění pozemku k pronámu ke stažení zde.

Žádost ke stažení zde.

Informace pro zájemce ke stažení zde.

Vyvěšeno: 13.8.2018

Sejmuto:

 

 

 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, stanovil starosta obce minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Nový Ples a Senátu parlamentu ČR.

6 členů:  5 členů + 1 zapisovatel

Miroslav Novák - Starosta

Vyvěšeno: 6.8.2018

Období mimořádných klimatických podmínek

Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje zde:

Vyvěšeno dne 27.7.2018

 Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

Pověřenec na ochranu osobních údajů

více v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

 Určení počtu zastupitelů v obci Nový Ples pro volební období 2018 - 2022

OZNÁMENÍ O  STANOVENÍ  POČTU  ČLENŮ  ZASTUPITELSTVA  OBCE NOVÝ PLES,  KTERÉ  BUDE  VOLENO  VE  DNECH  5. – 6. října 2018

 

§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)

 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.

 § 68 odst. 1 zákona o obcích

Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části

do 500   obyvatel………………………..   5 až 15 členů

nad 500 do 3 000 obyvatel………….  7 až 15  členů

nad 3 000  do 10 000 obyvatel …… 11 až 25 členů

nad 10 000 do 50 000 obyvatel ……15 až 35 členů

nad 50 000 do 150 000 obyvatel….25 až 45 členů

nad 150 000 obyvatel  ………………… 35 až 55 členů.

 

Zastupitelstvo obce Nový Ples na svém zasedání konaném dne 1.6. 2018  s t a n o v i l o                 v souladu s ust. § 67  zákona o obcích,  že ve dnech 5. – 6. října 2018 bude do výše uvedeného  zastupitelstva obce  voleno   c e l k e m  7.  členů zastupitelstva.

 § 68 odst. 4 zákona o obcích

Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

 

Vyvěšeno dne 3.6.2018

Výzva uživatelům hrobových míst na místním hřbitově

Výzva uživatelům hrobových míst

k podpisu smlouvy

 

Obec Nový Ples, jako správce místního hřbitova v Novém Plese vyzývá všechny nájemce hrobových míst, aby se dostavili nejpozději do 30.6.2018  k osobní návštěvě na Obecní úřad v Novém Plese k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa a k zaplacení příslušného poplatku.

 

Pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena a uhrazen příslušný poplatek za nájem hrobového místa, dosavadní právo k užívání hrobového místa zanikne.

 

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících. Smlouva musí mít písemnou formu a poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být řádně uhrazen.

 

Cena za pronájem hrobového místa byla schválena Zastupitelstvem obce na zasedání dne 22.9.2017

 

Úřední hodiny Obecního úřadu: Pondělí 17:00 – 19:30

 

 

 Vyvěšeno: 7. 5. 2018                                    Miroslav Novák

                                                                      Starosta

 

 

 Poplatky a nové smlouvy za pronájem hrobového místa 2018

Od ledna 2018 jsou uzavírány nové smlouvy za nájem hrobového místa.        K uzavření nové smlouvy se dostavte osobně na Obecní úřad v Novém Plese během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod. Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu 10. let   (do 31.12.2027)

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu.

 

b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu.

 

c) pro hrobku 8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 

   Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu. 

 

Ceník za hrobová místa byl schválen Zastupitelsvem obce Nový Ples dne 22.9.2017 pod číslem usnesení 4/17/2017

 

Vyvěšeno: 8.1.2018

Sejmuto:


Obecní úřad | Úřední deska | Dokumenty, vyhlášky | Historie obce | Aktuality | Kontakty
| město Jaroměř | Královehradecký kraj | město Náchod | Předpověď počasí | počasí výhled podrobně | měření rychlosti internetu | Baskeťáci Josefov |