Domů    Napsat mail    Mapa stránek
    NAVIGACE:  obec Nový Ples > Úřední deska > Archiv

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Pozvánka

 na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat v úterý 1.6.2021 v 18:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů

 

Hlavní body programu jsou:

1.     Zahájení zasedání

2.     Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3.     Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s Marius Pedersen a.s.

4.     Žádosti o dotace z rozpočtu obce Nový Ples

5.     Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy

6.     Smlouva o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku ke stavební činnosti č.s.9/40/21/0144/Sj/FK se správou silnic KHK

7.     Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě č.s. 9/40/21/0143/Sj/FK se správou silnic KHK

8.      Závěrečný účet obce za rok 2020

9.      Účetní závěrka za rok 2020

10.     Rozpočtové opatření č.2/2021

11.     Revokace usnesení č.13a/13/2020 a č.13b/13/2020 ZO ze dne 9.12.2020

12.     Výběr zhotovitele výměny oken a vstupních dveří  kulturní sál, knihovna

13.     Výběrové řízení výměna střešní krytiny na budově č.p.4

14.     Převod prostředků do fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury

15.    Prominutí nájemného za dobu nouzového stavu

16.    Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova

17.  Různé, diskuze

 

Vyvěšeno: 25.5.2021                                                          Martin Slezák - starosta

Sejmuto: 2.6.2021

 

Veřejná vyhláška

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 - duben 2021)

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 10. 5. 2021

Sejmuto: 26. 5. 2021

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné MěVak

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce MěVak Jaroměř

Ke stažení zde:

Vyvěšeno: 29.4.2021

Sejmuto: 29.5.2021

 Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2020

Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce obec Nový Ples.

Ke stažení zde:

Vyvěšeno: 28.4.2021

Sejmuto: 28.5.2021

 Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Veřejná vyhláška ke stažení zde

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021 ke stažení zde

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021 ke stažení zde

Vyvěšeno dne: 26. 4. 2021

Sejmuto dne: 26. 5. 2021

 

Kalkulace stočného na rok 2021

Kalkulace stočného v obci Nový Ples pro rok 2021

Vyvěšeno: 28.1.2021

Sejmuto: 2.3.2021

Záměr pronájmu obecního majetku

Záměr pronájmu obecního majetku předem určenému zájemci.

Vyvěšeno: 28.1.2021

K sejmutí nejdříve: 12.2.2021

Sejmuto: 17.2.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

 

 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve středu 27.1.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 Hlavní body programu jsou:

1.     Zahájení zasedání

2.     Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3.     Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů Městské policie Jaroměř

4.     Dodatek č.4 smlouvy o odvádění odpadních vod s Měvak Jaroměř

5.     Stanovení stočného v obci Nový Ples od 1.2.2021

6.     Dodatek smlouvy s Marius Pedersen na sběr, svoz a odstranění odpadu

7.     Smlouva o výpůjčce se správou silnic KHK na parcelu č. 277/1

8.     Fond oprav vodohospodářské infrastruktury

9.     Záměr pronájmu obecního majetku „tenisových kurtů“ předem určenému zájemci

10.  Darovací smlouva – Babybox Náchod

11.   Rozpočtové opatření č.1/2021

12.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-2021004/SOBS VB/2 na parcele č. 271/2

13.  Různé, diskuze

 

Vyvěšeno: 20.1.2021                                                     Martin Slezák - starosta

Sejmuto: 28.1.2021

 

Výzva pro majitele motorového vozidla

Výzva pro majitele motorového vozidla.

Vyvěšeno: 28.12.2020

Sejmuto: 1.3.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve středu 9.12.2020 v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů

 

Hlavní body programu jsou:

 

1.     Zahájení zasedání

2.     Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3.     Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – knn pro p.č. 336/3

4.     Inventarizace majetku obce

5.     Smlouva o dílo M-Plus  s.r.o.  „Rekonstrukce veřejné plochy u č.p.4“

6.     Žádost o snížení nájemného za užívání prostor „klubovna sportovní areál“

7.     Dodatek smlouvy o dílo – územní plán – ing. arch. Vojtěch Milan

8.     Výběr odborného zástupce pro provoz kanalizace v Novém Plese

9.      Rozpočtové opatření č.3/2020

10.   Dotace z rozpočtu obce na rok 2021

11.     Schválení obecního rozpočtu na rok 2021

12.     Strategický rozvojový dokument obce Nový Ples

13.     Výběr zhotovitele výměny oken a dveří u nemovitosti č.p.4

14.     Výběr projektanta – projekt na změnu užívání nemovitosti  č.p.4

15.     Smlouva na svoz a likvidaci biologického odpadu

16.     Investice v roce 2021, národní dotační programy

17.   Různé, diskuze

 

Vyvěšeno: 2.12.2020                                                            Martin Slezák - starosta

Sejmuto: 10.12.2020

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, 
kterým se zřizují ochranná pásma letiště Jaroměř. 

Ke stažení zde

Příloha č. 1 zde

Příloha č. 2 (ochranná pásma) zde

Příloha č. 3 (ochranná pásma a výškové překážky) zde

Zveřejněno: 23. 11. 2020

Sejmuto: 8. 12. 2020

 Návrh rozpočtu obce Nový Ples na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

Vyvěšeno 16.11.2020

Sejmuto 10.12.2020

Usnesení vlády o změně krizových opatření ze dne 23.12.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření ze dne 23.12. 2020

Zveřejněno  24.12.2020

Veřejná vyhláška

oznamující veřejné projednání návrhu Aktualiizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ke stažení zde.

Vyvěšeno: 19. 10. 2020

Sejmuto: 27.1.2021

Mimořádná opatření platná od 14.10.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí  krizového opatření ze dne 12.10.2020

Zveřejněno 13.10.2020

Sejmuto: 29.11.2020

 Nařízení Krajské hygienické stanice královehradeckého kraje

Nařízení č.1/2020  Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

 

Vyvěšeno dne 1.10.2020

Sejmuto dne 13.10.2020

Veřejná vyhláška - oznámení

Společné jednání o Návrhu územního plánu Nový Ples.

Návrh územního plánu.

Vyvěšeno: 28.9.2020

Sejmuto: 24.12.2020

 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta obce Nový Ples v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících z §27 zákona č.130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstvech krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:

     V pátek 2. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin

     V sobotu 3. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin

     

2. Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu v Novém Plese na č.p. 28 

3. Voliči bude hlasování umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky

4. Každému voliči budou 3 dny před dnem konání voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb bude možné obdržet lístky i ve volební místnosti.

 

Vyvěšeno: 15.9.2020                                                                  Martin Slezák - Starosta

 

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

V souladu s ustanovením §17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstvech krajů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, jmenuje starosta obce Nový Ples jako zapisovatele okrskové volební komise paní Alenu Fišerovou.

V Novém Plese dne 22.8.2020                                                Martin Slezák - Starosta

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

Na základě § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpi(dále jen „zákon“)

oznamuji, že v obci Nový Ples je vytvořen 1 volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu Nový Ples, č.p. 28

                                                                                             Martin Slezák - Starosta

Vyvěšeno dne: 17.8.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve středu  19. srpna 2020 v 18:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů

 

Hlavní body programu jsou:

 

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy Josefov

4. Pachtovní smlouvy č. 754/2020 a č. 652/2020 s ZOD Rasošky

5. Smlouva o bezúplatném převodu vlasnictví  č. 2077355336 s Ministerstvem obrany České republiky

6. Smlouva o sdružených dodávkách plynu na nemovitost č.p.4

7. Smlouva o sdružených dodávkách elektrické energie

8. Podání žádosti o dotaci na výzvu MAS č.3 Mezi Úpou a Metují v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova

9. Nemovitost č.p. 4 plánované investice do rekonstrukce

10. Rozpočtové opatření č.2/2020

11. Různé, diskuze

 

Vyvěšeno: 12.8.2020                                              Martin Slezák - Starosta

Sejmuto: 20.8.2020                                                                  

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Nový Ples pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Starosta obce Nový Ples na základě § 15 písm. odst. 1c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon“) stanovuje pro volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat  ve dnech 2. a 3. října 2020 v obci Nový Ples

 

minimální počet členů okrskové volební komise na 6. členů

 

V Novém Plese 3.8.2020                                                   Martin Slezák - Starosta

 

 Pozvánka na 109. zasedání valné hromady DSOJ

109. zasedání Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Místo: Rychnovek, KD-TESKO
Termín: úterý 30.června 2020 od 10:00 hodin

Program Valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Závěrečný účet DSO za rok 2019
  3. Dodatek č. 5 ke smlouvě č.09031291
  4. Dohoda o provozování
  5. Výpověď z členství v DSO
  6. Různé
  7. Závěr

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře.

Josef Horáček
předseda DSO Jaroměřsko

Vyvěšeno: 18.6.2020

Sejmuto:30.6.2020

Závěrečný účet DSO jaroměřsko za rok 2019

Závěrečný účet DSOJ v příloze zde:

Vyvěšeno dne 11.6.2020

Sejmuto: 29.6.2020

Řád veřejného pohřebiště obce Nový Ples

Řád veřejného pohřebiště obce Nový Ples v odkazu zde:

Vyvěšeno: 8.6.2020

Sejmuto: 3.8.2020

 

Rozhodnutí povolení kácení dřevin

Rozhodntutí povolení kácení dřevin Tomášek v příloze zde:

Vyvěšeno: 8.6.2020

Sejmuto: 3.8.2020

Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2019

Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné v roce 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce v odkazu zde:

Vyvěšeno: 29.5.2020

Sejmuto: 29.6.2020

Záměr obce Nový Ples propachtovat obecní pozemky

Záměr pachtu v odkazu zde:

Vyvěšeno: 21.5.2020

Sejmuto: 8.6.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve čtvrtek 14. května 2020 v 18:00 hodin v budově místní sokolovny

Hlavní body programu jsou:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3. Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 271/6, p.č. 271/7, p.č. 271/9 a p.č. 271/11 v k.ú. Nový Ples

4. Záměr pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce

5. Projednání a schválení příspěvku Farní charitě na provoz občanské poradny   v Jaroměři

6. Projednání a schválení darovací smlouvy  Oblastní charitě Č. Kostelec, středisku Hospic Anežky České

7. Projednání a schválení dohody  o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy Rasošky

8. Projednání a schválení zařazení obce do území MAS Mezi Úpou a Metují na období 2021 - 2027

9. Projednání a schválení dodatku č.1 smlouvy o dílo s Kominictvím Khýr Jaroměř

10.  Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019

11.  Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019

12. Rozpočtové opatření č.1/2020

13. Záměr koupě nemovitosti č.p.4 v Novém Plese

14. Projednání a schválení hřbitovního řádu.

15. Různé, diskuze

 

Vyvěšeno: 6.5..2020                                              Martin Slezák

Sejmuto: 15.5.2020                                                    Starosta

 

 

Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce MěVak Jaroměř v odkazu zde:

Vyvěšeno: 3.5.2020

Sejmuto: 3.6.2020

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin Carvia s.r.o. v odkazu zde:

Vyvěšeno dne: 27.4.2020

Sejmuto: 1.6.2020

 

 Veřejná vyhláška Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí pro rok 2020

ke stažení zde.

Příloha č. 1 ke stažení zde.

Příloha č. 2 ke stažení zde.

Vyvěšeno: 27. 4. 2020

Sejmuto: 27. 5. 2020 

Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a výzva k vyklizení hrobového místa včetně uren

K hrobovým místům na seznamu došlo k zániku užívacího práva. Na předmětných hrobových místech jsou umístěna hrobová zařízení, jejichž vlastníci nejsou provozovateli pohřebiště známi, nebo mu není známa jejich adresa. V důsledku zániku dosavadního užívacího práva k hrobovým místům vznikla vlastníkům hrobových zařízení povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětných hrobových místech na své náklady odstranit, neboť pro užívání hrobových míst neexistuje právní důvod. Do dnešního dne vlastníci hrobových zařízení tuto povinnost nesplnili.

Provozovatel pohřebiště současně v souladu s ustanovením § 20 písm. g) zákona č. 256/2001Sb., v platném znění upozorňuje vlastníky hrobových zařízení i jejich právní nástupce, že pokud se k hrobovému zařízení nepřihlásí do jednoho roku od zveřejnění této výzvy, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

V případě získání informací se obraťte na obecní úřad v Novém Plese, Tel. 724 180 090

Seznam předmětných hrobových míst:

B5 - Hájková Marie......odkaz na foto zde:

C2 - Františka Hrdinová...........odkaz na foto zde:

B20 - Rodina Vyšanských......... odkaz na foto zde:

 

Vyvěšeno dne: 22.4.2020

Sejmuto dne: 4.6.2021

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les s firmou Carvia s.r.o. v odkazu zde:

Vyvěšeno dne: 30.3.2020

Sejmuto dne:1.6.2020

 Rozhodnutí hejtmana - povinné nošení roušek

Rozhodnutí hejtmana o povinném nošení roušek na veřejnosti platné od 18.3. 2020 a 12. hodin

Rozhodnutí ke stažení zde:

Vyvěšeno dne 18.3.2020

Sejmuto dne 1.6.2020

Poplatky ze psů na rok 2020

Poplatky ze psů na rok 2020 se platí ze psů starších 3. měsíců ve výši 100 Kč (za každého dalšího psa 120 Kč)

Poplatky lze zaplatit na Obecním úřadě v Novém Plese, nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet obce Nový Ples číslo 13226551/0100,  jako variabilní číslo uvádějte číslo popisné a do zprávy pro příjemce pes 2020 + jméno plátce.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.3.2020

Mimořádné opatření týkající se návštěv zařízení v odkazu zde:

Vyvěšeno dne: 9.3.2020

Sejmuto dne: 8.5.2020

Coronavirus informace

Na žádost Krajského úřadu Královehradeckého kraje a Krajské hygienické stanice zveřejňujeme informace a doporučení týkající se coronaviru.

Algoritmus pro posuzování situace k nahlédnutí zde:

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno dne 26.2.2020

Sejmuto dne 29.11.2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku ze psů, k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno dne: 3.2.2020

Sejmuto dne: 29.11.2020

 Kalkulace stočného 2020

Cena stočného se na základě výpočtu všech položek pro vodné a stočné v roce 2020 stanovuje na částku 58,24 Kč/m3 včetně DPH.

Cena byla schválena zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 22.1.2020. Kalkulace k nahlédnutí zde:

 

Vyvěšeno: 23.1.2020

Sejmuto: 29.11.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve středu 22.1.2020 v 18:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

Hlavní body programu jsou:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3. Projednání a schválení dodatku č.3 smlouvy o odvádění odpadních vod z kanalizační sítě Nový Ples

4. Projednání a schválení stočného v obci Nový Ples

5. Projednání a schválení ceny za svoz  komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen

6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

7. Schválení podání žádosti na dotaci výsadby stromů na p.č. 355/1 a p.č. 360/2

8. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních   knihovnických služeb

9. Návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci

10. Projednání a schválení ukončení členství obce  v Dobrovolném svazku obcí Jaroměřska

11. Výběr zhotovitele komínu v nemovitosti na p.č. 14/5

12. Různé, diskuze

 

Vyvěšeno: 15.1.2020

Sejmuto: 23.1.2020

 

Oznámení DSOJ o povinně zveřejňovaných dokumentech

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce DSO Jaroměřsko  www.dsojaromersko.estranky.cz (sekce úřední deska).

 

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese: 5.května 148 ,Jaroměř-Josefov 551 02, v kanceláři DSO

 

 

Schválený závěrečný účet DSO Jaroměřsko za rok 2018

104. VH DSO Jaroměřsko  schválila závěrečný účet DSO Jaroměřsko  za rok 2018 dne 10.5.2019

Zveřejněno: 14.5.2019

 

 

Rozpočtová opatření DSO Jaroměřsko v roce 2019

108. VH DSO Jaroměřsko schválila Rozpočtové opatření č. 4/2019 dne 20.12.2019

Zveřejněno: 9.1.2020

 

 

Schválený rozpočet na rok 2020

108. VH DSO Jaroměřsko  schválila Rozpočet na rok 2020 dne 20.12.2019

Zveřejněno: 9.1.2020

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021

108. VH DSO Jaroměřsko schválila  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2022 dne 20.12.2019

Zveřejněno: 9.1.2020

 

Vyvěšeno: 13.1.2020

Sejmuto: 2.3.2021

 

 

 Oznámení veřejnou vyhláškou

Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 

ke stažení zde

Obrázek 1.

Obrázek 2.

Obrázek 3.

Obrázek 4.

Obrázek 5.

Obrázek 6.

Vyvěšeno: 13. 1. 2020

Sejmuto: 20.2.2020

 

108. zasedání valné hromady DSOJ

 

Pozvánka na 108. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

 108. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 

 Místo:  Jaroměř – budova MěÚ, malá zasedací síň

 

Termín:  pátek 20.prosince od 8:30 hodin

 

 Program Valné hromady:

 

1.  Zahájení

2.  Rozpočtové opatření č.4

3.  Změna Stanov-dodatek č.6

4.  Členské příspěvky pro rok 2020

5.  Rozpočet pro rok 2020, střednědobý výhled 2021-2022

6.  Voda předaná a převzatá

7.  Různé

  8.  Diskuse

  9.  Závěr

 

 Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře.

Vyvěšeno: 12.12.2019

Sejmuto:  23.12.2019                                                                                                  Josef Horáček - předseda DSOJ

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve středu 11.12.2019 v 18:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

 

 Hlavní body programu jsou:

   1.     Zahájení zasedání

2.     Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3.     Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – knn pro p.č.336/3

4.     Projednání a schválení dodatku č.1 smlouvy o zpětném odběru použitého rostlinného oleje s Černohlávek oil

5.     Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb GDPR

6.     Rozpočtové opatření č.7/2019

7.     Dodatek č.6 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

8.     Výběrové řízení na projektovou dokumentaci chodníku na p.č. 275 – výsledek

9.     Inventarizace majetku obce

10.  Dotace z rozpočtu obce na rok 2020

11.  Pečovatelská služba smlouva, příspěvky

12.  Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

13.  Projednání a schválení smlouvy o sdružení prostředků a zřízení společné jednotky požární ochrany

14.  Pracovník údržby a úklidu v roce 2020

15. Různé, diskuze

 

 Vyvěšeno dne: 4.12. 2019                                                         Martin Slezák - starosta

 Sejmuto dne: 12.12.2019

 

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Rozhodnutí v odkazu zde:

Vyvěšeno: 3.12.2019

Sejmuto: 23.12.2019

Pozvánka na 107. zasedání valné hromady DSOJ

Pozvánka na 107. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

   Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

 

107. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 

Místo:  Jaroměř – budova MěÚ, malá zasedací síň

 

Termín: úterý 26. listopadu od 8:00 hodin

 

Program Valné hromady:

      1.  Zahájení

2.  Rozpočet pro rok 2020, střednědobý výhled 2021-2022

3.  Voda předaná a převzatá, vodné a stočné pro rok 2020

      4.  Stav probíhajících soudních sporů

5.  Inventarizace

6.  Členské příspěvky pro rok 2020

7.  GDPR pověřenec

8.  Různé

  9.  Diskuse

  10.  Závěr

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře

                                                           Josef Horáček předseda DSO Jaroměřsko

 

Vyvěšeno: 12.11.2019

Sejmuto: 27.11.2019

  

 

Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst.1 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 11.11.2019

Sejmuto: 2.12.2019

DSOJ Návrh rozočtu, očekávané plnění a střednědobý výhled

Návrh rozpočtu DSOJ na rok 2020 k nahlédnutí zde:

Očekávané plnění rozpočtu 2019 k nahlédnutí zde:

Střednědobý výhled DSOJ pro rok 2021-2022 k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 7.11.2019

Sejmuto: 29.11.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve středu 30.10.2019 v 19:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

 

Hlavní body programu jsou:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3. Pronájem nebytových prostor - výsledek výběrového řízení

4. Projednání a schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor „klubovna u tenisových kurtů“

5. Rozpočtové opatření č.6/2019

6. Projednání a schválení dodatku č.1 ke smlouvě na opravu chodníku na parcele č. 272

7. Různé, diskuze

 

 

Vyvěšeno: 23.10.2019

Sejumuto: 2.11.2019

 

 

 

 Záměr pronájmu nebytových prostor

Obec Nový Ples zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor za účelem zřízení a provozování klubu, který bude svým členům poskytovat služby v rozsahu rychlého občerstvení v objektu na p.č. 14/5 v obci Nový Ples.

Podrobné znění záměru v odkazu zde:

Vyvěšeno dne: 9.10.2019

Sejmuto dne: 23.10.2019

 Výzva na projektovou dokumentaci chodník na parcele č.275

Výzva na poptávkové řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách "Projektová dokumentace chodník na parcele č.275".  Úplné znění v odkazu zde:

Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uvedeny na profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-novy-ples

 

Vyvěšeno dne: 6.10.2019

Sejmuto dne: 15.11.2019

žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020

Žádost o dotaci z rozpočtu obce je možné poskytnout fyzické osobě, neziskové organizaci, spolku na prokazatelnou jednotlivou nebo celoroční činnost spojenou s pořádáním společenských, kulturních a sportovních akcí, výdajů na služby a opravy majetku. Vyplněnou žádost je nutné podat na Obecní úřad v Novém Plese do 15. listopadu 2019. Na základě přijatých žádostí rozhodne o poskytnutí dotací zastupitelstvo obce na veřejném zasedání v měsící prosinci 2019.

Vzor žádosti je ke stažení zde:

 

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka  na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat v úterý 8.10.2019 v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

Hlavní body programu jsou:

    1.     Zahájení zasedání

2.     Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3.     Projednání a schválení záměru pronájmu nebytových prostor – klubovna u tenisových kurtů

4.     Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o dílo „Chodník na parcele č.141/4 v k.ú. Nový Ples“

5.     Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – knn p.č. 227 pro rodinný dům

6.     Rozpočtové opatření č.5/2019

7. Schválení návrhu ceny díla na zhotovení projektové dokumentace prodloužení vodovodu směrem k Rasoškám

8.     Diskuze, různé

 

Vyvěšeno: 30.9.2019

Sejmuto: 9.10.2019

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 

Vyhláška ke stažení zde.

Vyvěšeno: 3.9.2019

Sejmuto: 29.11.2020

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: stavba "Rekonstrukce žst. Jaroměř" - objízdné trasy

Vyhláška ke stažení zde.

Mapa ke stažení zde

Vyvěšeno: 15.8.2019

Sejmuto: 5.11.2019

 Obecně závazná vyhláška o výjimkách z nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o výjimkách z nočního klidu k nahlednutí zde:

 

Vyvěšeno dne 30.7.2019

Sejmuto dne 29.11.2020

 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples se uskuteční ve čtvrtek 25.7.2019 od 18:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

Hlavní body programu:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3. Projednání a schválení smlouvy s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním

4. Projednání a schválení smlouvy se zhotovitelem opravy chodníku na p.č. 272 v k.ú. Nový Ples

5. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o vyjímkách z nočního klidu

6. Rozpočtové opatření č. 4/2019

7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024

8. Prodloužení veřejného vodovodu na parcele č. 141/4

9. Diskuze, různé

 

Vyvěšeno dne 17.7.2019

Sejmuto dne 26.7.2019                                                                            Martin Slezák - starosta

Oznámení DSOJ o povinně zveřejňovaných dokumentech

v odkazu zde:

Vyvěšeno dne 16.7.2019

Sejmuto dne 29.11.2020

Pozvánka na 106. Valnou hromadu DSOJ

Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

 106. zasedání Valné hromady

 Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 Místo:                  Jaroměř – budova MěÚ, malá zasedací síň

 

 

 Termín:               pondělí 8.7.2019 v 9:00 hodin

Program 106. Valné hromady:

 1. Zahájení

 2.  Čisté Labe z Jaroměřska III – havarijní přepady Rychnovek

 3.  Nákup nového motorového vozidla

 4.  Různé

 5.  Diskuse

 6.  Závěr

     Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře

Josef Horáček - předseda DSO Jaroměřsko

 

Vyvěšeno: 1.7.2019

Sejmuto: 11.7.2019

 

 

 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradekého kraje

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 1. 7. 2019

Sejmuto: 29.7.2019

 Veřejná vyhláška - přechodná úprava pro výstavbu chodníku p.č. 141/4 v k.ú. Nový Ples

ke stažení zde

Mapa ke stažení zde.

Vyvěšeno: 17.6.2019

Sejmuto: 30.10.2019

105. zasedání valné hromady DSOJ

Pozvánka na 105. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám 105. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Místo: Dolany – budova OÚ

Termín: úterý 11.6.2019 v 9:00 hodin

 Program 105.Valné hromady:

  1. Zahájení

  2.  Čisté Labe z Jaroměřska III – havarijní přepady Rychnovek

  3.  Pracovněprávní vztahy

  4.  Stav probíhajících soudních sporů

  5.  Různé

  6.  Diskuse

  7.  Závěr

 Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře.

 Josef Horáček - předseda DSO Jaroměřsko

 

Vyvěšeno: 29.5.2019

Sejmuto: 17.6. 2019

 

Veřejná vyhláška o doručení návrhu 

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 27.5.2019

Sejmuto: 29.11.2020

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat v úterý 28. května 2019 od 18:00 v klubovně                u tenisových kurtů

Hlavní body programu jsou:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3. Projednání a schválení smlouvy na technický dozor investora na stavbě chodníku                                na parcele č.144/1 a 141/1

4. Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemky č.484/26 a č.484/25 v k.ú. Starý Ples

5. Projednání a schválení smlouvy o pachtu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu

6. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s.

7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018

8. Schválení účetní závěrky za rok 2018

9. Rozpočtové opatření č.3/2019

10. Projednání a schválení výzvy na projektovou dokumentaci chodníku                                                 na parcele č. 275 v k.ú Nový Ples

11. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene                                                                 – přípojka NN pro p.č. 5

12. Projednání záměru nákupu pozemku p.č. 345/5 v k.ú. Nový Ples

13. Závěrečný účet DSOJ za rok 2018

14. Projednání a schválení dohody společného školského obvodu spádové mateřské školky

15. Diskuze, různé

 

Vyvěšeno: 20.5.2019                                                                   Martin Slezák - Starosta

Sejmuto: 29.5.2019

 

 

Oznámení DSOJ o povinně zveřejňovaných dokumentech

Oznámení zde:

Vyvěšeno: 15.5.2019

Sejmuto: 17.6.2019

 

Výběrové řízení na opravu chodníku na parcele č.272

Výběrové řízení na opravu chodníku na parcele č. 272 v Novém Plese. Výzva k podání cenové nabídky v odkazu zde:

 

Vyvěšeno: 10.5.2019

Sejmuto: 22.5.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Měvak Jaroměř

za rok 2018 v odkazu zde:

Vyvěšeno: 1.5.2019

Sejmuto: 24.6.2019

Pozvánka na 104. zasedání Valné hromady DSOJ

Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám 104. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Místo: Jasenná – budova OÚ

 

Termín: pátek 10.5.2019 v 9:00 hodin

Program 104.Valné hromady:

 

1. Zahájení

2.  Závěrečný účet DSO za rok 2018

3.  Druhá úprava rozpočtu pro rok 2019

4.  Senfood – nájemné

5.  Různé

6.  Diskuse

7.  Závěr

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře.

Josef Horáček

předseda DSO Jaroměřsko

 

Vyvěšeno: 1.5.2019

Sejmuto: 13.5.2019

 

 

 Porovnání všech položek pro výpočet ceny stočného dle cenových předpisů pro vodné a stočné Obec Nový Ples

za kalendářní rok 2018 v odkazu zde:

Vyvěšeno 30.4.2019

Sejmuto: 11.7.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  podle cenových předpisů pro vodné a stočné - DSOJ

K nahlédnutí v odkazu zde:

Vyvěšeno dne 29.4.2019

Sejmuto dne 31.5.2019

Veřejná vyhláška Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí pro rok 2019

ke stažení zde.

Informace k zasílání složenek ke stažení zde.

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu ke stažení zde

Vyvěšeno: 29.4.2019

Sejmuto: 17.6.2019

 Závěrečný účet za rok 2018 DSO Jaroměřsko

Závěrečný účet DSO Jaroměřsko k nahlédnutí na stránkách v odkazu zde:

Vyvěšeno: 24.4.2019

Sejmuto: 10.5.2019

 

 Oznámení DSOJ o povinně zveřejňovaných dokumentech

V odkazu zde:

Vyvěšeno: 15.4.2019

Sejmuto: 15.5.2019

DSO Jaroměřsko 1. změna rozpočtu na rok 2019

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 15.4.2019

Sejmuto: 15.5.2019

 Pozvánka NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat v úterý 16.4.2019      od 18:00 hod v klubovně u tenisových kurtů.

Program zasedání: 

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3. Projednání a schválení smlouvy se zhotovitelem chodníku na parcele č. 141/4 v k.ú. Nový Ples 

4. Projednání a schválení finančního příspěvku na činnost občanské poradny v Jaroměři

5. Schválení zápisu do kroniky za rok 2018

6. Rozpočtové opatření č.2/2019

7. Diskuze, různé

 

Vyvěšeno dne 8.4.2019

Sejmuto dne 17.4.2019

 Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Tomáš Koutný č.p. 92 v odkazu zde:

Vyvěšeno dne 8.4.2019

 Technický dozor investora na akci chodník ke hřbitovu

Výzva o zahájení výběrového řízení na akci "Technický dozor investora na akci výstavby chodníku na parcele č.144/1 a 141/1 v obci Nový Ples". Ke stažení zde:

Vyvěšeno dne 5.4.2019

Sejmuto dne 23.4.2019

Pozvánka na 103. zasedání valné hromady DSOJ

 

 

Pozvánka na 103. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 

 

Kdy: Úterý 9.4. 2019 v 9,00 hodin 

Kde: MěÚ Jaroměř-malá zasedací síň

 Program Valné hromady:

 1.   Zahájení

 2.  Možnosti refinancování stávajícího úvěru

 3.  Různé

 4.  Závěr

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře                                                          

Josef Horáček

předseda DSO Jaroměřsko

 

Vyvěšeno: 1.4.2019

Sejmuto: 9.4.2019

 

 Zasedání valné hromady DSOJ

Pozvánka na 102. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko, které se uskuteční ve čtvrtek 28.3.2019 od 9:00 hod v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Jaroměři.

Program:  1. Zahájení

                2. Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru

                3. Stav probíhajících soudních sporů

                4. Různé

                5. Závěr

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany Dolan, Hořenic, Jásenné, Nového Plesu, Rychnovka, Šestajovic a Jaroměře.

 

Vyvěšeno dne 20.3.2019

Sejmuto dne 28.3.2019

 

                

 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Na základě zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č.62/2003 Sb., o volbách do evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále jen "vyhláška").

Na základě výše jmenovaného zákona a vyhlášky (§18 odst. 7 zákona) jmenuji zapisovatele okrskové volební komise paní Alenu Fišerovou.

Starosta: Martin Slezák

Vyvěšeno dne: 13.4.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a informace o počtu a sídle okrsků pro volby do evropského parlamentu

Starosta obce Nový Ples dle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5. a 25.5.2019

Sedmičlennou okrskovou volební komisi

Počet volebních okrsků 1

Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Nový Ples, Nový Ples č.p. 28, 551 01 Jaroměř

Starosta: Martin Slezák

Vyvěšeno dne: 25.3.2019

 

Datum konání voleb do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se konají na území České Republiky v pátek 24. května od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 25. května od 8:00 hod do 14:00 hod.

 

 

 

 Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek na veřejnou zkázku malého rozsahu "Chodník na parcele č. 141/4 v k.ú. Nový Ples" v odkazu zde:

Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uveřejněny v sekci veřejné zakázky na adrese profilu: 

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-novy-ples

Vyvěšeno dne 26.2.2019

Sejmuto dne 2.4.2019

 Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Pařízková Alena zde:

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Pařízek Martin  zde:

Vyvěšeno dne 25.2.2019

Sejmuto dne 18.3.2019

 Záměr prodeje obecního pozemku

Záměr prodeje obecního pozemku v příloze zde:

Vyvěšeno: 25.2.2019

Sejmuto 12.3.2019

 Rozhodnutí o povolení kácení dřevin

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Vych):  zde:

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Forst):  zde:

Vyvěšeno: 19.2.2019

Sejmuto: 7.3.2019

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat v pátek 15.2.2019 v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

Hlavní body programu jsou:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání

3. Projednání a schválení smlouvy s MěVakem Jaroměř cena převzaté odpadní vody

4. Schválení výzvy k podání nabídek na zhotovitele chodníku na parcele č.141/4 – ke hřbitovu

5. Schválení výzvy k podání nabídek na technický dozor investora při zhotovení chodníku na parcele č. 141/4

6. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih s Městskou knihovnou Jaroměř

7. Projednání vytvoření pracovního místa na veřejné práce v obci

8. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí služeb – kontejner na jedlý olej a tuk

9. Projednání žádosti o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

10. Schválení pořízení strategického rozvojového dokumentu obce

11. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 484/26 a p.č. 484/25 v k.ú Starý Ples

12. Diskuze, různé

 

Vyvěšeno dne: 7.2.2019                                                        Martin Slezák - starosta

Sejmuto dne: 16.2.2019

 

 Pozvánka na 101. zasedání valné hromady DSOJ

Pozvánka na 101. zasedání Valné hromady

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

Pátek 25.1. 2019 v 10,00 hodin

Rychnovek – KD TESKO

 

Program Valné hromady:

 1. Zahájení

 2.  Stav probíhajících soudních sporů

 3.  Veřejnoprávní smlouva

 4.  Smlouva o nájmu nebyt. prostor

 5.  Smlouva o nájmu za účelem provozování

 6.  Různé

 7.  Závěr

      

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře.

  Josef Horáček - předseda DSO Jaroměřsko

 

Vyvěšeno: 17.1.2019

Sejmuto: 25.1.2019

 DSO Jaroměřsko - schválené rozpočty 2019

Schválený rozpočet DSOJ pro rok 2019 k nahlédnutí zde:

Střednědobý výhled pro rok 2020 - 2021 k nahlédnutí zde:

Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech k nahlédnutí zde:

 

Vyvěšeno 19.12.2018

Sejmuto 31.12.2019

 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se bude konat ve středu 12.12.2018 od 18:00 hod v klubovně u tenisových kurtů.

Pozvánka a program jednání zde:

 

Vyvěšeno: 5.12.2018

Sejmuto: 13.12.2018

 Pozvánka na 100. zasedání DSO Jaroměřsko

Pozvánka na 100. zasedání Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko, které se uskuteční dne 13.12.2018 na OU v Šestajovicích od 10:00 hod, pozvánka v příloze zde:

Vyvěšeno: 5.12.2018

Sejmuto: 13.12.2018

 DSO Jaroměřsko - návrh rozpočtu 2019

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko:

Návrh rozpočtu na rok 2019 zde:

Očekávané plnění rozpočtu a schválený rozpočet 2018 DSOJ zde:

Střednědobý výhled pro rok 2020 - 2021 zde:

 Návrh rozpočtu DSO Jaroměřsko na rok 2019 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020-2021 jsou zveřejněny na úřední desce DSO Jaroměřsko www.dsojaromersko.estranky.cz(sekce úřední deska)a na webových stránkách členských obcí DSO Jaroměřsko. V listinné podobě jsou k náhlednutí            v kanceláři DSO na adrese:5.května 148, Jaroměř-Josefov 551 02

 

Vyvěšeno 28.12.2018
Sejmuto: 13.12.2018

Veřejná vyhláška

o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 12.11.2018

Sejmuto: 28.11.2018

 Oznámení DSO Jaroměřsko 

Oznámení DSO Jaroměřsko o povinně zveřejňovaných dokumentech zde:

 

Vyvěšeno: 9.11.2018

Sejmuto: 19.12.2018

Záměr pronájmu nebytových prostor - vodojem

Obec Nový Ples zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  z á m ě r pronajmout nebytové prostory na místním vodojemu za účelem provozování bezdrátové  wifi sítě – internetu. Předpokládaný termín zahájení pronájmu je 1.1.2019. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou.

Podmínky pronájmu:

1. Vítězní uchazeči zajistí bezplatné připojení (internet) pro Obecní úřad Nový Ples a klubovnu u tenisových kurtů

2. Zajištění podružného měření spotřeby elektrické energie

3. Vítězní uchazeči zajistí zákonné revize instalovaného elektrozařízení dle ČSN 33 1500:1991 a bezodkladné odstranění závad zjištěné revizním technikem

Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musí být doručeny písemnou formou obecnímu úřadu v uzavřené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytových prostor“. Termín doručení nabídek je do 16:00 hod, 23. listopadu 2018.

Součástí nabídky bude živnostenské oprávnění k podnikání v oboru (stačí kopie)

Obec Nový Ples si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr, případně od tohoto záměru odstoupit, či tento záměr zrušit. Účastníci záměru o pronájem nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto záměru.

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Nový Ples na veřejném zasedání dne 2.11.2018 pod číslem usnesení č.21/1/2018

Martin Slezák

Starosta

Vyvěšeno: 7.11.2018 

Sejmuto: 24.11.2018

 

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples 

Obecní úřad Nový Ples v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, svolaného dosavadním starostou obce Miroslavem Novákem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Pozvánka
 
na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nový Ples, které se koná 2. listopadu 2018 v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.
 
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
 
Program:
1.     Zahájení zasedání
2.     Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.     Schválení programu
4.     Volba starosty a místostarosty
5.     Zřízení finančního a kontrolního výboru
6.     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva
7.     Rozpočtové opatření 4/2018
8.     Doplnění zápisu ZO 1. 6. 2018
9.     Záměr pronájmu prostor na vodojemu - internet
10.   Záměr nákupu komunální techniky
11.   Diskuze
  
Vyvěšeno dne:  22.10.2018
Sejmuto dne: 5.11.2018

Pozvánka na zasedání Valné hromady DSO Jaroměřsko

 

 

 

 

Pozvánka na 99. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 

            Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

 

99. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko 

 Čtvrtek 25.10. 2018 v 10,00 hodin

Svinišťany - chaloupka

Program Valné hromady:

1.  Zahájení - Schválení programu 

2.   Zpráva o hospodaření Svazku za období leden až září 2018 

 

3.   Druhá úprava rozpočtu pro rok 2018

4.   Ústavní stížnost

5.   Žádost o opětovné prodloužení posečkání úhrady daně

6. Předvolání o přezkum rozhodnutí 17923/16/5000-10470-711844, 17924/16/5000-10470-711844

7.   Pracovněprávní vztah

8.   Různé

9.   Závěr

 

Vyvěšeno dne 18.10.2018

Sejmuto dne 28.10.2018

 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu 

Nabídka pozemků k pronájmu ke stažení zde.

Informace pro zájemce ke stažení zde.

Žádost o užívání ke stažení zde.

Vyvěšeno: 1.10.2018

Sejmuto: 7.11.2018

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 21.9.2018

Sejmuto: 29.10.2018

Výzva k podání žádosti dotace z rozpočtu obce Nový Ples

Obec Nový Ples žádá organizace a fyzické osoby, které chtějí žádat o dotaci z rozpočtu obce Nový Ples pro rok 2019, aby podaly písemnou žádost do 30. září 2018.

Odkaz na žádost  zde:

Vyvěšeno dne: 10.9.2018

Sejmuto dne: 1.10.2019

 

Ukončení období mimořádných klimatických podmínek

Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje o ukončení mimořádných klimatických podmínek v odkazu zde:

Vyvěšeno dne: 10.9.2018

Sejmuto dne: 20.10.2018

 Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o vyjímkách z nočního klidu

 K nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 3.9.2018

Sejmuto: 8.11.2018

Pozvánka na 98. zasedání valné hromady DSO Jaroměřsko

Odkaz zde:

Vyvěšeno: 31.8.2018

Sejmuto: 10.9.2018

 pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánkana zasedání zastupitelstva obce, které se koná 31. srpna 2018 v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

Program:

1. Zahájení zasedání

2. Rozpočtové opatření obce Nový Ples

3. Vyhlášení inventarizace majetku obce

4. Projednání a schválení smlouvy- SUS Hradec Králové

5. Projednání a schválení smlouvy – ČEZ Distribuce.

6. Projednání a schválení výzvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019

7. Projednání a schválení vyřazení pohledávky z účetní evidence obce.

8. Diskuze.

9.Závěr zasedání

 

Vyvěšeno dne 23.8.2018

Sejmuto dne 31.8.2018

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu

a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad.

Upřesnění pozemku k pronámu ke stažení zde.

Žádost ke stažení zde.

Informace pro zájemce ke stažení zde.

Vyvěšeno: 13.8.2018

Sejmuto: 7.11.2018

 

 

Období mimořádných klimatických podmínek

Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje zde:

Vyvěšeno dne 27.7.2018

Sejmuto dne 10.9.2018

 Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

Pověřenec na ochranu osobních údajů

více v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.7.2018

Sejmuto:

 Přechodná úprava dopravního značení

Přechodná úprava dopravního značení na silnicích II. a III. tříd v ORP Jaroměř, z důvodu značení objízdných tras v rámci stavby "Rekonstrukce vozovky 3/308 21  Spy - Nové Město nad Metují".  Odkaz zde:

Vyvěšeno: 2.7.2018

Sejmuto: 27.7.2018

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o vyjímkách z nočního klidu

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání dne 1.6.2018 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku o vyjímkách z nočního klidu. Celé znění v odkazu zde:

Vyvěšeno: 11.6.2018

Sejmuto: 27.6.2018

 Určení počtu zastupitelů v obci Nový Ples pro volební období 2018 - 2022

OZNÁMENÍ O  STANOVENÍ  POČTU  ČLENŮ  ZASTUPITELSTVA  OBCE NOVÝ PLES,  KTERÉ  BUDE  VOLENO  VE  DNECH  5. – 6. října 2018

 

§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)

 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.

 § 68 odst. 1 zákona o obcích

Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části

do 500   obyvatel………………………..   5 až 15 členů

nad 500 do 3 000 obyvatel………….  7 až 15  členů

nad 3 000  do 10 000 obyvatel …… 11 až 25 členů

nad 10 000 do 50 000 obyvatel ……15 až 35 členů

nad 50 000 do 150 000 obyvatel….25 až 45 členů

nad 150 000 obyvatel  ………………… 35 až 55 členů.

 

Zastupitelstvo obce Nový Ples na svém zasedání konaném dne 1.6. 2018  s t a n o v i l o                 v souladu s ust. § 67  zákona o obcích,  že ve dnech 5. – 6. října 2018 bude do výše uvedeného  zastupitelstva obce  voleno   c e l k e m  7.  členů zastupitelstva.

 § 68 odst. 4 zákona o obcích

Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

 

Vyvěšeno dne 3.6.2018

Sejmuto dne 8.10.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka  na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 1. června 2018 v 18:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

 Hlavní body programu jsou:

1. Zahájení zasedání

2. Rozpočtové opatření

3. Projednání a schválení smlouvy o spádovosti mateřských škol

4. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017

5. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o vyjímkách  z nočního klidu

6. Projednání a schválení smlouvy GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů

7. Diskuse

8. Závěr zasedání

 

Vyvěšeno dne 21.5.2018

Sejmuto dne 1.6.2018

 

 Závěrečný účet DSO Jaroměřsko za rok 2017

K nahlédnutí detail zde:

Vyvěšeno dne 14.5.2018

Sejmuto dne 28.5.2018

Výzva uživatelům hrobových míst na místním hřbitově

Výzva uživatelům hrobových míst

k podpisu smlouvy

 

Obec Nový Ples, jako správce místního hřbitova v Novém Plese vyzývá všechny nájemce hrobových míst, aby se dostavili nejpozději do 30.6.2018  k osobní návštěvě na Obecní úřad v Novém Plese k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa a k zaplacení příslušného poplatku.

 

Pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena a uhrazen příslušný poplatek za nájem hrobového místa, dosavadní právo k užívání hrobového místa zanikne.

 

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících. Smlouva musí mít písemnou formu a poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být řádně uhrazen.

 

Cena za pronájem hrobového místa byla schválena Zastupitelstvem obce na zasedání dne 22.9.2017

 

Úřední hodiny Obecního úřadu: Pondělí 17:00 – 19:30

 

 

 Vyvěšeno: 7. 5. 2018
Sejmuto: 29.6.2020 
                                 Miroslav Novák

                                        Starosta

 

 

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu k pronájmu

Nabídka pozemků k pronájmu ke stažení zde.

Informace pro zájemce ke stažení zde.

Žádost o užívání ke stažení zde.

Vyvěšeno: 2.5.2018

Sejmuto: 2.6.2018

Veřejná vyhláška k dani z nemovitosti za rok 2018

Veřejná vyhláška finančního úřadu pro Královéhradecký kraj pro daň z nemovitosti 2018 ke stažení zde.

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisu ke stažení zde.

Informace k zasílání složenek ke stažení zde.

Vyvěšeno: 2.5.2018

Sejmuto: 11.6.2018

Porovnání cen pro vodné a stočné Jaroměřsko

K nahlédnutí v příloze zde:

Vyvěšeno dne: 2.5.2018

Sejmuto dne: 2.6.2018

Rozpočtové opatření 2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

ke stažení zde.

Schváleno na zastupitelstvu obce dne: 12.12.2018

Vyvěšeno: 9. 1. 2019

Rozpočtové opatření č. 4/2018

ke stažení zde.

Schváleno na zastupitelstvu obce dne: 2.11.2018

Vyvěšeno: 23.11.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

ke stažení zde.

Schváleno na zastupitelstvu obce dne: 31.8.2018.

Vyvěšeno: 21.9.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

ke stažení zde.

Schváleno na zastupitelstvu obce dne: 1.6.2018.

Vyvěšeno: 29.6.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

ke stažení zde.

Schváleno na zastupitelstvu obce dne: 9.3.2018.

Vyvěšeno: 7.4.2018

  První úprava rozpočtu na rok 2018 DSO Jaroměřsko

k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 8.3.2018

Sejmuto: 24.3.2018

Pozvánka na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka

 na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 9. března 2018 v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

 Hlavní body programu jsou:

 

 1. Zahájení zasedání

 

 

2. Návrh změny územního plánu obce Nový Ples

 

 

3. Projednání a schválení žádosti o snížení meziročního reálného nárůstu cen stočného v obci Nový Ples.

 

 

4. Projednání a schválení žádosti o převodu smlouvy ohledně pronájmu vysílacího místa na místním vodojemu.

 

 

5. Rozpočtové opatření.

 

 

6. Smlouvy o pronájmu hrobových míst na místním hřbitově.

 

 

7. Diskuse

 

8. Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 1.3.2018

Sejmuto: 9.3.2018

 

 Zasedání valné hromady DSO Jaroměřsko

Pozvánka na 96. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko. 

Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám 96. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 Úterý 6. března 2018 v 10,00 hodin   Dolany – budova OÚ

 Program Valné hromady:

  1.   Zahájení

2.   Aktuální stav projektu Čisté Labe z Jaroměřska I + II

3.   Aktuální stav projektu Čisté Labe z Jaroměřska III      

4.   Různé

      4.1. První úprava rozpočtu pro rok 2018  

5.   Závěr

 Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře.

Ing. Jiří Klepsa, předseda DSO Jaroměřsko 

 

Vyvěšeno dne: 24.2.2018

Sejmuto: 6.3.2018

 

                                                                                                               


 

Veřejná vyhláška

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018)

Návrh zprávy

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 21.2.2018

Sejmuto: 14.3.2018

Nabídka pronájmu 

Státní pozemkový úřad nabízí k pronájmu  pozemky. Podrobnosti v přílohách. 

Informace pro zájemce ke stažení zde

Seznam pozemků ke stažení zde

Žádost o užívání ke stažení zde

Vyvěšeno: 5. 2. 2018

Sejmuto: 5. 3. 2018

 

 Pozvánka na 95. zasedání valné hromady DSO Jaroměřsko

 

 Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

 95. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 Pátek 9. února 2018 v 10,00 hodin Šestajovice – budova OÚ

 Program Valné hromady:

 1.  Zahájení

 2.  Provozování

            2.1.   Dohoda – provozně související kanalizace

            2.2.   Dodatek č.4 ke Smlouvě o provozování

            2.3.   Veřejnoprávní smlouva s obcí Hořenice

            2.4.   Rychnovek – bezpečností přepady čerpacích stanic   

      2.5.   Aktuální stav podaných žalob  

5.   Diskuse

      5.1. Problematika GDPR

      5.2. Problematika věcných břemen

6    Závěr

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře

  Ing. Jiří Klepsa - předseda DSO Jaroměřsko

Vyvěšěno: 2.2.2018

Sejmuto: 9.2.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2017

ke stažení zde.

Schváleno na zastupitelstvu obce dne 14.12.2017

Vyvěšeno: 28.12.2017

Schválený rozpočet na rok 2018

ke stažení zde.

Schváleno na zastupitelstvu obce 14.12.2017.

Vyvěšeno: 28.12.2017

 Poplatky a nové smlouvy za pronájem hrobového místa 2018

Od ledna 2018 jsou uzavírány nové smlouvy za nájem hrobového místa.        K uzavření nové smlouvy se dostavte osobně na Obecní úřad v Novém Plese během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod. Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu 10. let   (do 31.12.2027)

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu.

 

b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

   Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu.

 

c) pro hrobku 8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 

   Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu. 

 

Ceník za hrobová místa byl schválen Zastupitelsvem obce Nový Ples dne 22.9.2017 pod číslem usnesení 4/17/2017

 

Vyvěšeno: 8.1.2018

Sejmuto: 29.6.2020

Vyhláška č.2/2017 o školských obvodech

Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2017 vydává Obec Nový Ples Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017, která stanoví školské obvody mateřské a základní školy, k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 3.1.2018

Sejmuto: 19.1.2018

 Informace o době a místě konání voleb Prezidenta ČR

Starosta obce Nový Ples podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci o době a místě konání volby v obci.

1. VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ VE DNECH:

V pátek 12.1. 2018 od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu 13.1.2018 od 8:00 do 14:00 hod

 

PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ VE DNECH:

V pátek 26.1.2018 od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu 27.1.2018 od 8:00 do 14:00 hod

 

Místem konání voleb je budova Obecního úřadu č.p.28 v Novém Plese

Vyvěšeno: 26.12.2017

Sejmuto: 29.1.2018

 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce Nový Ples, které se koná 14. prosince 2017 v 17,30 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

 Hlavní body programu jsou:

 1. Zahájení zasedání

2. Vyhlášení inventarizace majetku obce

3. Projednání a schválení Dodatku č.1-cena převzaté odpadní vody.

4. Projednání a schválení ceny stočného na rok 2018.

5. Rozpočtové opatření

6. Rozpočet na rok 2018

7. Diskuse

8. Závěr zasedání

Vyvěšeno:  5. 12. 2017

Sejmuto:  14. 12. 2017

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Šimek v odkazu zde:

Vyvěšeno: 4.12.2017

Sejmuto: 15.1.2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 27.11.2017

Sejmuto: 14.12.2017

Pozvánka na Valnou hromadu DSOJ

Pozvánka na 94. zasedání Valné hromady

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

 

94. zasedání Valné hromady

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Pondělí 27.listopad 2017 v 10,00 hodin, Hořenice č.p.1 - Tvrz

 

Program Valné hromady:

 1.  Zahájení

2.  Provozování

            2.1.   Schválení plánu inventarizace pro rok 2017

            2.2.   Schválení inventarizační komise pro rok 2017

            2.3.   Úprava FA – změna prognóz nárůstu cen V+S

            2.4.   Stanovení vodného a stočného pro rok 2018

            2.5.   Výsledky kontroly Revizní komise

            2.6.   Výpověď servisní smlouvy

            2.7.   Přezkum hospodaření DSO Jaroměřsko

      2.8.   Dohoda o provedení práce

      2.9.   Schválení členských příspěvků pro rok 2018

      2.10. Schválení Dohody o provozování provozně souvisejících vodovodů a kanalizací

      2.11. Cena vody předané a převzaté

 3.   Návrh rozpočtu pro rok 2018

      3.1.   Návrh rozpočtu pro rok 2018

      3.2.   Střednědobý výhled na roky 2019-2020

 4.   Diskuse

 5.   Závěr

 Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka,  Šestajovic a města Jaroměře

Ing. Jiří Klepsa,  předseda DSO Jaroměřsko

Vyvěšeno: 20.11.2017

Sejmuto: 27.11.2017

 

 Návrh opatření obecné povahy

ke stažení zde.

mapa ke stažení zde

Zveřejněno: 21.11.2017

Sejmuto: 5.12.2017

 Očekávané plnění rozpočtu DSOJ 2017

Očekávané plnění rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko v roce 2017 k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 10.11.2017

Sejmuto: 24.11.2017

 Střednědobý výhled DSOJ 2019-2020

Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko pro roky 2019-2020 k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 10.11.2017

Sejmuto: 24.11.2017

 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí jaroměřsko na rok 2018 k nahlédnutí zde:

Vyvěšeno: 10.11.2017

Sejmuto: 24.11.2017

 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Ke stažení zde
Vyvěšeno: 2.11.2017
Sejmuto: 19.11.2017

Výzva k podání nabídky projektové dokumentace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO CHODNÍK V  OBCI NOVÝ PLES na p. č. 141/4  (v délce cca 200m), kat. úz. NOVÝ PLES.

 

Název akce:  Chodník Nový Ples 141/4

 

Identifikační údaje zadavatele: OBEC NOVÝ PLES

                                                 551 01 Nový Ples 28

                                                 IČO 00272892

                                                 statutární zástupce – Miroslav Novák, tel. 724180090

                                                 bankovní spojení –   13226551/0100 KB Jaroměř

 

Popis předmětu zakázky:

 Předmětem této výzvy je veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Předmětem této zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí o umístění stavby (Odbor stavební) a pro stavební povolení (Odbor dopravy) v podrobnosti prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, vše dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek.

Předmětem projektové dokumentace bude řešení chodníku včetně vjezdů (dle místních podmínek), odvodnění chodníků i stávající přilehlé krajské komunikace (zamezení odtoku srážkové vody na soukromé pozemky, odvod srážkové vody mimo splaškovou kanalizaci, vsak dešťové vody do půdy). Součástí projektové dokumentace bude vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí, řešení případných kolizí se sítěmi, zajištění potřebných podkladů a podání žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení včetně řešení případných požadavků, které vyplynou z podání žádostí.

Projektová dokumentace bude předána k odsouhlasení zadavateli. Po jejím odsouhlasení bude možné podat příslušné žádosti na státní správu.

Dokumentace bude předána v 6- ti paré včetně pdf verze na CD nosiči, položkový rozpočet bude předán ve dvou výtiscích s výkazem výměr včetně na CD nosiči. Výkaz výměr na CD bude v editovatelné podobě, která umožní jeho použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Uchazeč zajistí mapový podklad pro projekt včetně inženýrských sítí.

 

Doba plnění zakázky:

Podání žádosti na veřejnou správu na územní rozhodnutí – 120 dnů po podpisu smlouvy.

Podání žádosti na veřejnou správu na stavební povolení - 90 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

 Požadavky na prokázání kvalifikace:

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady čestným prohlášením. Čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou bude obsahovat, že uchazeč má oprávnění podnikat v rozsahu předmětu zakázky, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu. Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže, vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení, není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojištění a na penále na veřejné zdr. pojištění, soc. pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Není veden v rejstříku osob se zákazem pro veřejné zakázky.

 

Uchazeč doloží:

Kopii výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiné evidence

Kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě (lze nahradit čestným prohlášením, nutno uvést výši pojistného).

Minimálně 3 reference o obdobných zakázkách s uvedením názvu akce, termínu realizace, objednavatele a rozsahu prací.

 Zpracování cenové nabídky:

Cenová nabídka bude zpracována na základě výzvy k podání nabídky. Musí krýt veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla a respektovat současnou platnou daňovou soustavu.

 

                                     CENU UVEĎTE VČETNĚ DPH.

 Smluvní podmínky:   

Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh smlouvy o dílo, který bude plně respektovat podmínky uvedené v této výzvě. Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy o dílo dále jednat.

Po předání odsouhlasené projektové dokumentace zadavateli bude faktura vystavena do výše 90% celkové ceny. Na zbylých 10% ceny bude faktura vystavena po nabytí právní moci stavebního povolení. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů. Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení díla je 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

 Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů:

Plánuje-li uchazeč využít při realizaci díla subdodávky, je povinen uvést jejich seznam včetně identifikačních údajů a předpokládaného rozsahu činnosti v rámci své nabídky. Každý nový subdodavatel neuvedený v nabídce  musí být odsouhlasen zadavatelem.

 Hodnotící kritéria:

Kompletní cena díla

 Nabídka bude předložena v písemné formě (český jazyk). Jednotlivé listy budou očíslovány a nabídka bude svázaná (jednotlivé listy nebude moci zaměnit).

Nabídka včetně návrhu smlouvy o dílo musí být podepsaná oprávněnou osobou, která má právo jednat jménem uchazeče. Uchazeč je vázán 90 dnů od otevření obálek.

 Pořadí nabídky – krycí list (název, identifikační údaje uchazeče, jméno oprávněné osoby,

                                            nabídková cena za projektovou dokumentaci)

                          -čestné prohlášení

                          -kopie z obchodního, živnostenského rejstříku

                          -kopie pojistné smlouvy (čestné prohlášení)

                          -reference o obdobných zakázkách

                          -návrh smlouvy o dílo

                          -ostatní

 

Termín a místo podání:

 Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.11. 2017 v 18.00 hodin

 

Nabídka bude předána v zalepené a označené obálce. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče a bude označena:

 

               CHODNÍK – NOVÝ PLES  p. č. 141/3  NEOTVÍRAT

Nabídky doručené po stanoveném termínu podání budou přijaty, nebudou otevřeny a hodnoceny. Splnění termínu podání je na uchazeči

Uchazeči nemají možnost být přítomni otevírání obálek

 Zveřejněním vítězného uchazeče na stránkách obce Nový Ples se považuje za doručené všem uchazečům

 Zadávací podklady:

Tato výzva. Řešené území je volně přístupné.

 Zadavatel si vyhrazuje právo:

Odmítnout všechny předložené nabídky bez úhrady vynaložených nákladů

Zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů

Pokud nebude s vítězným uchazečem dosaženo dohody o předloženém návrhu smlouvy o dílo, bude jednání pokračovat s dalším uchazečem v pořadí dle zápisu o hodnocení nabídek.

 Případné další informace lze získat u kontaktní osoby (tel. 724 180 090) nebo osobně na Obecním úřadě Nový Ples 28, ve stanovených úředních hodinách.

Vyvěšeno dne: 31.10.2017

Sejmuto dne: 23.11.2017

 

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Smetana Tomáš č.p.100 v odkazu zde:

Vyvěšeno: 26.10.2017

Dražební vyhláška

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 23. 10. 2017

 

Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj územní ke stažení zde.

Vyvěšeno: 16. 10. 2017

Sejmuto: 1. 11. 2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 29.9.2017

Sejmuto: 

Veřejná vyhláška Ministerstva zeměděství

Návrh opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea
spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.

celé znění ke stažení zde.

Vyvěšeno: 18. 9. 2017

Sejmuto: 4. 10. 2017

 93. zasedání valné hromady DSO Jaroměřsko

Pozvánka na 93. zasedání Valné hromady

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

 93. zasedání Valné hromady

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

 22.9.2017 v 10,00 hodin   Jasenná č.p. 68 -  budova OU

 Program:

1. Zahájení

2. Čisté Labe z Jaroměřska I + II

3. Čisté Labe z Jaroměřska III   

4.  Diskuse

5.  Závěr

 Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka , Šestajovic a města Jaroměře 

 Ing. Jiří Klepsa

 předseda DSO Jaroměřsko

 

Vyvěšeno: 13.9.2017

Sejmuto:   22.9.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce, které se koná 22. září 2017

v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

 

  Hlavní body programu jsou:

 

 1. Zahájení zasedání

 

  2. Projednání a schválení ceny za nájem hrobového místa na místním hřbitově

 

  3. Projednání a schválení Smlouvy o nájmu hrobového místa na místním hřbitově               

 

  4. Projednání a schválení vyhlášky o ceně za nájem hrobového místa  na místním hřbitově   

 

  5. Rozpočtové opatření

 

  6. Diskuze

 

7. Závěr zasedání

 

Vyvěšeno:12. 9. 2017

Sejmuto: 21. 9. 2017

 

Pozvánka na 92. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

92. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

26.7.2017 v 9,00 hodin Jaroměř-Josefov, ul.5. května 148 – kancelář DSO Jaroměřsko

Program:

1. Zahájení

    1.1.Schválení programu

2.  2. Čisté Labe z Jaroměřska I

2    2.1. Dodatek smlouvy o nájmu a provozování kanalizace NS/OMM- 0341/2017 

3.   Diskuse

4.   Závěr

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovka , Šestajovic a města Jaroměře.

Ing. Jiří Klepsa

předseda DSO Jaroměřsko

vyvěšeno: 24.7.2017

 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2017

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 30.6.2017

 Obecně závazná vyhláška č.1/2017

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o výjimkách z nočního klidu

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání dne 22.6.2017 usnesením č. 7/16/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  Článek 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Článek 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.(§47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou“).

Článek 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

1.      Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31.12. na 1.1. kalendářního roku z důvodu konání oslav Silvestra a Nového roku.

2.      Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin v noci ze dne 15.7.2017 na 16.7.2017 z důvodu konání tradiční letní zábavy pořádanou spolky TJ Sokol Nový Ples a Sborem dobrovolných hasičů Nový Ples.

                                                         Článek 4

                                                         Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od vyvěšení.

 

 

Starosta:  Miroslav Novák                                                           Místostarosta: Martin Slezák

 

 Vyvěšeno: 27.6.2017

 Sejmuto:   12.7.2017

Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce,

které se koná 22. června 2017  v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů.

Hlavní body programu jsou:

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016

3. Projednání a schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření obce za rok 2016.                

4.  Projednání a schválení uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy.

5. Projednání a schválení uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy

6. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky o výjimkách z nočního klidu

7. Rozpočtového opatření

 8. Diskuze

9. Závěr zasedání

Vyvěšeno: 12. 6. 2017

Sejmuto:  21. 6. 2017

 

Rozpočtové opatření č. 2/2017

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 13.5.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017

ke stažení zde.

Vyvěšeno: 28.2.2017

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy - dopravní opatření sil. II/308 Libřice - hranice okresu RK, prodloužení termínu do 17.6.2017

více informací zde

mapka zde

vyvěšeno: 28.5.2017

Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce

,které se koná 11. května 2017 v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů

Hlavní body programu jsou:

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení dodatku č. 5 ke Stanovám DSO Jaroměřsko

3. Vypsání záměru na výběr zhotovitele projektové dokumentace zpevněné plochy na p. č. 141/4.               

4. Projednání a schválení smlouvy na úpravu a zpevnění povrchu        

   pozemku na p. č. 337/33 a  p. č. 337/3.

5. Projednání žádosti ohledně pronájmu nebytových prostor-klub u tenisových kurtů

6. Projednání a schválení „Smlouvy na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací“

7. Rozpočtového opatření č. 8/2017

8. Diskuze

9. Závěr zasedání

Vyvěšeno: 1.5.2017

Sejmuto: 11.5.2017

 

 Závěrečný účet DSO Jaroměřsko za rok 2016

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, oba v platném znění, zveřejňujeme závěrečný účet - hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2016.

Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 12. 5. 2017.

Případné dotazy k návrhu závěrečného účtu je možno provést na e-mailové adrese kucerova@dsojaromersko.cz, nebo při jeho projednávání na jednání valné hromady.

V Jaroměři, 26. 4. 2017

Přílohy: 

Vyvěšeno: 26.4.2017

Sejmuto: 12.5.2017

 Pozvánka na zasedání valné hromady DSO Jaroměřsko

 Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám

               90. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

na pátek 12.5.2017 v 9,00 hodin na obecním úřadě v Jaroměři (malá zasedací síň)

 1.      Zahájení

 2.      Aktuální stav projektu „ Čisté Labe z Jaroměřska I “

 3.      Aktuální stav projektu „ Čisté Labe z Jaroměřska II a III “

 4.      Závěrečný účet DSO Jaroměřsko za rok 2016

 5.      1.úprava rozpočtu 2017

 6.      Diskuze

 7.      Závěr

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovku , Šestajovic a města Jaroměře

 Ing. Jiří Klepsa

 předseda DSO Jaroměřsko

Vyvěšeno: 26.4.2017

Sejmuto: 12.5.2017

Záměr o pronájmu nebytových prostor za účelem zřízení a provozování klubu

dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecné zřízení )

OBEC NOVÝ PLES ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR O PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZA ÚČELEM ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ KLUBU, KTERÝ BUDE SVÝM ČLENŮM POSKYTOVAT SLUŽBY MINIMÁLNĚ V ROZSAHU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ.

Obec Nový Ples si vyhrazuje právo projednat a schválit veškeré dokumenty a záležitosti, které se budou týkat členství a činnosti klubu. Bez projednání a schválení na veřejném zasedání zastupitelstva bude smlouva o pronájmu nebytových prostor neplatná.

Nový nájemce bude povinen umožnit konání dvou akcí ročně v režii místních zájmových organizací (Sokol a SDH Nový Ples).

Požadovaný roční nájem  --  5 000 Kč.

S novým nájemcem bude sepsána smlouva o pronájmu na dobu neurčitou. Výpovědní doba

bude stanovena v délce dvou měsíců.

V době podpisu smlouvy nesmí mít nový nájemce žádné neuhrazené finanční závazky vůči pronajímateli.

Pokud máte zájem o provozování klubu v nabízených nebytových prostorách podejte  svoji písemnou nabídku nejpozději

do 3. 5. 2017 do 18.00 hodin.

Vyvěšeno: 18.4.2017

Sejmuto: 3.5.2017

                                                                           

 

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko - povinně zveřejňované údaje

Střednědobý výhled, rozpočet (případně rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko naleznete na www.dsojaromersko.estranky.cz
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři DSO na adrese 5.května 148 Jaroměř-Josefov  551 02 u p. Z. Kučerové

 vyvěšeno: 23.3.2017

 

Schválený rozpočet na rok 2017

ke stažení zde.

Návh rozpočtu vyvěšen dne: 24. 11. 2016

Sejmut dne: 15.12.2016

Schválený rozpočet vyvěšen dne: 16.12.2016

Sejmut: 2.1.2018

Schváleno zastupitelstvem obce Nový Ples dne: 15.12.2016

Výzva k podání nabídky projektové dokumentace chodníku na parcele p.č. 141/4 v obci Nový Ples

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO CHODNÍK V  OBCI NOVÝ PLES na p. č. 141/4  (v délce cca 200m), kat. úz. NOVÝ PLES.

 

Název akce:  Chodník Nový Ples 141/4

 

Identifikační údaje zadavatele: OBEC NOVÝ PLES

                                                 551 01 Nový Ples 28

                                                 IČO 00272892

                                                 statutární zástupce – Miroslav Novák, tel. 724180090

                                                 bankovní spojení –   13226551/0100 KB Jaroměř

 

Popis předmětu zakázky:

 Předmětem této výzvy je veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných

zakázkách. Předmětem této zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí o umístění stavby (Odbor stavební) a pro stavební povolení (Odbor dopravy) v podrobnosti prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, vše dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek.

Předmětem projektové dokumentace bude řešení chodníku včetně vjezdů (dle místních podmínek), odvodnění chodníků i stávající přilehlé krajské komunikace (zamezení odtoku srážkové vody na soukromé pozemky, odvod srážkové vody mimo splaškovou kanalizaci, vsak dešťové vody do půdy). Součástí projektové dokumentace bude vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí, řešení případných kolizí se sítěmi, zajištění potřebných podkladů a podání žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení včetně řešení případných požadavků, které vyplynou z podání žádostí.

Projektová dokumentace bude předána k odsouhlasení zadavateli. Po jejím odsouhlasení bude možné podat příslušné žádosti na státní správu.

Dokumentace bude předána v 6- ti paré včetně pdf verze na CD nosiči, položkový rozpočet bude předán ve dvou výtiscích s výkazem výměr včetně na CD nosiči. Výkaz výměr na CD bude v editovatelné podobě, která umožní jeho použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

 Doba plnění zakázky:

Podání žádosti na veřejnou správu – 90 dnů po podpisu smlouvy.

 Požadavky na prokázání kvalifikace:

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady čestným prohlášením. Čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou bude obsahovat, že uchazeč má oprávnění podnikat v rozsahu předmětu zakázky, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu. Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže, vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolventní řízení, není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojištění a na penále na veřejné zdr. pojištění, soc. pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Není veden v rejstříku osob se zákazem pro veřejné zakázky

 

Uchazeč doloží:

Kopii výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiné evidence

Kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě (lze nahradit čestným prohlášením, nutno uvést výši pojistného).

Minimálně 3 reference o obdobných zakázkách s uvedením názvu akce, termínu realizace, objednavatele a rozsahu prací.

 

Zpracování cenové nabídky:

Cenová nabídka bude zpracována na základě výzvy k podání nabídky. Musí krýt veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla a respektovat současnou platnou daňovou soustavu.

 

                                     CENU UVEĎTE VČETNĚ DPH.

 

Smluvní podmínky:   

Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh smlouvy o dílo, který bude plně respektovat podmínky uvedené v této výzvě. Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy o dílo dále jednat.

Po předání odsouhlasené projektové dokumentace zadavateli bude faktura vystavena do výše 90% celkové ceny. Na zbylých 10% ceny bude faktura vystavena po nabytí právní moci stavebního povolení. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů. Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení díla je 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

 

 

Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů:

Plánuje-li uchazeč využít při realizaci díla subdodávky, je povinen uvést jejich seznam včetně identifikačních údajů a předpokládaného rozsahu činnosti v rámci své nabídky. Každý nový subdodavatel neuvedený v nabídce  musí být odsouhlasen zadavatelem.

 Hodnotící kritéria:

Kompletní cena díla

 Nabídka bude předložena v písemné formě (český jazyk). Jednotlivé listy budou očíslovány a nabídka bude svázaná (jednotlivé listy nebude moci zaměnit).

Nabídka včetně návrhu smlouvy o dílo musí být podepsaná oprávněnou osobou, která má právo jednat jménem uchazeče. Uchazeč je vázán 90 dnů od otevření obálek.

 Pořadí nabídky – krycí list (název, identifikační údaje uchazeče, jméno oprávněné osoby,

                                            nabídková cena za projektovou dokumentaci)

                          -čestné prohlášení

                          -kopie z obchodního, živnostenského rejstříku

                          -kopie pojistné smlouvy (čestné prohlášení)

                          -reference o obdobných zakázkách

                          -návrh smlouvy o dílo

                          -ostatní

 

Termín a místo podání:

 Lhůta pro podání nabídky končí dne 20. 04.  2017 v 18.00 hodin

 Nabídka bude předána v zalepené a označené obálce. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče a bude označena:

 

               CHODNÍK – NOVÝ PLES  p. č. 141/3  NEOTVÍRAT

Nabídky doručené po stanoveném termínu podání budou přijaty, nebudou otevřeny a hodnoceny. Splnění termínu podání je na uchazeči

Uchazeči nemají možnost být přítomni otevírání obálek

 Zveřejněním vítězného uchazeče na stránkách obce Nový Ples se považuje za doručené všem uchazečům

 Zadávací podklady:

Tato výzva. Řešené území je volně přístupné.

 Zadavatel si vyhrazuje právo:

Odmítnout všechny předložené nabídky bez úhrady vynaložených nákladů

Zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů

Pokud nebude s vítězným uchazečem dosaženo dohody o předloženém návrhu smlouvy o dílo, bude jednání pokračovat s dalším uchazečem v pořadí dle zápisu o hodnocení nabídek.

 

Případné další informace lze získat u kontaktní osoby (tel. 724 180 090) nebo osobně na Obecním úřadě Nový Ples 28, ve stanovených úředních hodinách.

Vyvěšeno: 6.3.2017

Sejmuto: 20.4.2017

 

Pozvánka na 88. zasedání VH DSO Jaroměřsko

Podle § 52 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám 88. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

na čtvrtek 2.3.2017 v 10,00 hodin na obecním úřadě v Jasenné

 1.      Zahájení

 2.      Aktuální stav projektu „ Čisté Labe z Jaroměřska I “

 3.      Aktuální stav projektu „ Čisté Labe z Jaroměřska II a III “

 4.      Diskuse

 5.      Závěr

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce Dolan, Hořenic, Jasenné, Nového Plesu, Rychnovku , Šestajovic a města Jaroměře.

Ing. Jiří Klepsa

předseda DSO Jaroměřsko

vyvěšeno: 20.2.2017

sejmuto: 2.3.2017

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Pozvánka

 

  na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 23. února 2017 v 18,00 hodin v klubovně u tenisových kurtů

 

 Hlavní body programu jsou

 

  1. Zahájení zasedání

 2. Projednání žádosti p. Petra Slezáka na snížení nájemného-klubovna u tenisových kurtů

 3. Projednání a schválení ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor-klubovna u tenisových kurtů

 4. Vypsání záměru na pronájem nebytových prostor-klubovna u tenisových kurtů

 5. Projednání žádosti o změnu zařazení pozemků p. č. 188/6, 189/12 kat. úz. Nový Ples v novém územním plánu

 6. Projednání a schválení smlouvy se Sokolem Nový Ples na poskytnutí finančního příspěvku

 7. Diskuze

8. Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 13.2.2017